Logo Byczyny

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

  BURMISTRZ  BYCZYNY 
O G Ł A S Z A 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość zabudowana położona w m.Byczyna, ul.Floriańska 4 : budynek byłego szaletu,  o powierzchni użytkowej – 39,20 m2, dz. nr 490/16, k.m.7 , o pow. 0,0184 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 42266  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o małej uciążliwości znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
  Cena budynku na własność wynosi                                                     -   7.282,00 zł. 
  Cena gruntu na własność wynosi                                                         -   3.915,00 zł. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  RAZEM                                                                                                 - 11.197,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości   BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 13.04.2006r., o godz.12.00  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj
  1.119,70 zł nie później niż do dnia 10.04.2006r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, 
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu, 
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004 
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 915,70 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

  Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna  07.03.2006 r.