Logo Byczyny

Raport o stanie Gminy Byczyna za 2023 rok

Raport o stanie Gminy Byczyna
(debata o stanie Gminy Byczyna)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na Burmistrza został nałożony nowy obowiązek. Co roku Burmistrz Byczyny do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Miejskiej w Byczynie Raport o stanie gminy za rok poprzedni. Raport za rok 2023 został przedłożony Radzie Miejskiej w Byczynie 14 maja 2024 r. oraz zaprezentowany Państwu poprzez publikację na stronie www.bip.byczyna.pl w dniu 15.05.2024 r. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Byczyny w roku 2023,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Sesja ta planowana jest na dzień 26 czerwca 2024 roku. Na tej sesji Raport będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności.  Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem mieszkańców.  Po zakończeniu debaty nad Raportem przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Debata nad Raportem o stanie gminy Byczyna
(Głos mieszkańców w debacie nad Raportem)

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie należy składać najpóźniej do dnia 25 czerwca 2024 r., do godz. 15:30 w tut. Urzędzie Miejskim, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Biura Rady Miejskiej w Byczynie (tel. 77 413 41 50 wew. 14). Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Byczyna wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie

                                                                                                                     /-/ Urszula Bilińska

PDFRaport o stanie gminy za rok 2023.pdf (1,40MB)
DOCzgloszenie-raport-o-stanie-gminy-2023.doc (48,00KB)