Logo Byczyny

Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Byczyna”

Byczyna, dnia 11.08.2006 r. 

BK.VI-341/ 1/06/D

GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail:  

zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO: 
O
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
„Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Byczyna”
CPV : 34.12.00.00

1.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3.   Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4.   Przedmiotem przetargu jest:
„Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Byczyna”
autobus powinien spełniać niżej wymienione wymogi:
autobus fabrycznie nowy – do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (co najmniej jedno stanowisko)
-         pojemność - od 2500 cm³ do 3500 cm³
-         moc -  od 140 KM do 220 KM
-         rodzaj paliwa – olej napędowy
-         ilość miejsc – od 16 do 18 ( łącznie z kierowcą i miejscem/miejscami – stanowiskami dla wózków inwalidzkich )
-         ilość miejsc przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ( stanowiska do mocowania wózków inwalidzkich ) – od 1 do 2 miejsc
-         wyposażenie standardowe :
ABS,
wspomaganie układu kierowniczego,
tylne światło przeciwmgielne,
tachograf elektroniczny,
immobiliser
-         wyposażenie dodatkowe :
klimatyzacja,
winda dla wózków inwalidzkich,
zestaw audio z odtwarzaniem płyt CD
- autobus powinien być oznakowany i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.   Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7.   Termin wykonania zamówienia:  01.10.2006 r. 
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w  postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ.
8b. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c. Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.
9.   Wadium: 
Nie dotyczy
10.  Kryteria oceny ofert: 
Cena – 100%
11.  Termin składania ofert upływa w dniu  21.08.2006 roku,  o godz. 1130  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 21.08.2006 roku, o godz.1200
13. Termin związania ofertą: 19.09.2006 r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Maciej Tomaszczyk , pok.18, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.20/

 

 

 

 

 

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCSIWZ.doc (73,50KB)
DOCzalacznik_1.doc (32,00KB)
DOCzalacznik_2.doc (31,50KB)
DOCzalacznik_3.doc (25,00KB)
DOCzalacznik_4.doc (21,00KB)
DOCzalacznik_5.doc (20,00KB)
DOCzalacznik_6.doc (35,00KB)
Zapytanie wykonawcy Nr 1 i odpowiedź
DOCzalacznik_7.doc (21,00KB)

 Informacja o wyniku postępowania:

Byczyna, dnia 21.08.2006r.

Bk. VI-341/1A/06/D  

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Do wszystkich Wykonawców  

 

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu:
przetargu nieograniczonego.

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/, uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:                
„ Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Byczyna”              
„CPV: 34.12.00.00
dokonano wyboru Wykonawcy:
wybrano ofertę nr  : 1

 

„CARPOL Sp.z o.o.”
ul. Orląt Lwowskich 48 lok.2
02-495 Warszawa

 

Oferuje wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia za cenę brutto : 195.444,00 zł.

 

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny