Logo Byczyny

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

      BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A 

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna 

 1.Przedmiotem przetargu jest : lokal użytkowy do adaptacji na cele mieszkalne w m. Byczyna, ul. Okrężna  27/6 , powierzchnia użytkowa wynosi    133,80 m2,  dz. nr 411/2, k.m. 7, o pow. 0,1220 ha, udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych zespołu budynków wynosi – 128/1000. 
UWAGA : działka obciążona jest służebnością przejścia i przejazdu na rzecz działki 411/1, k.m.7 
2.Księga Wieczysta Nr 42686 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna jest  następujący zapis; teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
4.CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
Cena lokalu użytkowego do adaptacji na cele mieszkalne na własność – 22.397,40 zł. 
Cena części gruntu 66/1000 na własność wynosi                                     -    3.054,00 zł. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
RAZEM     -  25.451,40 zł.
5.Obciążenia nieruchomości   BRAK  
6.Przetarg odbędzie się 21.09.2006r., o godz.12.00  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18 
7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj
   2.545,00 zł nie później niż do dnia 18.09.2006r.
8.Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.   
11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 579,40 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

 

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna  16.08.2006r.