Logo Byczyny

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność gminy Byczyna 

 

1.Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość niezabudowana /gruntowa/, położona w m.Roszkowice , gm.Byczyna ,dz. nr 196/4, k.m.1 , o pow. 0,1500 ha.
2.Księga Wieczysta Nr 2576 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
wg.studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi teren gruntu przeznaczony na : teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe
4.
CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
Cena nieruchomości niezabudowanej na własność wynosi    - 7.710,00 zł
                                                                                plus 22% podatku Vat.
5.Obciążenia nieruchomości –  BRAK
6.Przetarg odbędzie się 21.09.2006r., o godz.12.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości
tj. 771,00 zł nie później niż do dnia 18.09.2006r.
8.Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 225,54 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna  16.08.2006r.