Logo Byczyny

Projekt budowlano – kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej gm.Byczyna w miejscowościach : Jaśkowice, Gołkowice, Polanowice, Roszkowice, Biskupice

Byczyna, dnia 17.08.2006 r. 

BK.VI-341/ 4 /06/U

 GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail: um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA :
„Projekt budowlano – kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej gm.Byczyna w miejscowościach : Jaśkowice, Gołkowice, Polanowice, Roszkowice, Biskupice ”
CPV : 74.00.00.00 
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest:
„Projekt budowlano – kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej gm.Byczyna  w miejscowościach : Jaśkowice, Gołkowice, Polanowice, Roszkowice, Biskupice”
Dokumentację należy wykonać na podstawie wykonanej przez Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego Sp. z o.o. PROJWIK koncepcji projektowej wykonanej w ramach Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny.
Dokumentacja powinna zawierać projekt sieci wraz z przyłączami i niezbędnymi do funkcjonowania kanalizacji urządzeniami oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Należy również wykonać studium wykonalności wraz z analizą finansową – ekonomiczną. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późń. zm) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego a także zgodna z normatywami unijnymi. Wymagana jest również wersja elektroniczna w/w dokumentacji.
Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych oraz ewentualnie badań geologicznych leży po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2007r. 
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w  postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ. 
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usług.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.
8d.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia  uprawnienia projektowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
8e.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia  uprawnienia projektowe w zakresie sieci instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie sieci instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
9.  Wadium: 
     Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert: 
      Cena – 100%
11. Termin składania ofert upływa w dniu  30.08.2006 roku,  o godz. 1130 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 30.08.2006 roku, o godz.1200 
13. Termin związania ofertą: 28.09.2006r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.14, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28 /

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza
/-/ Maciej Tomaszczyk    
Sekretarz Gminy        

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCSIWZ.doc (76,00KB)
DOCzalacznik_1.doc (25,00KB)
DOCzalacznik_2.doc (32,00KB)
DOCzalacznik_3.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_4.doc (24,00KB)
DOCzalacznik_5.doc (21,00KB)
DOCzalacznik_6.doc (20,00KB)
DOCzalacznik_7.doc (32,00KB)
DOCzalacznik_8.doc (4,19MB)
Zapytanie wykonawcy Nr 1 i odpowiedź:
DOCzalacznik_9.doc (27,50KB)
Zapytanie wykonawcy Nr 2 i odpowiedź:
DOCzalacznik_10.doc (31,50KB)

Byczyna, dnia 07.09.2006r.  

 

Bk. VI-341/4A/06/U

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Do wszystkich Wykonawców

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu:

 

przetargu nieograniczonego.

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/, uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Projekt budowlano – kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej gm.Byczyna w miejscowościach : Jaśkowice, Gołkowice, Polanowice, Roszkowice, Biskupice„ 

 

„CPV: 74.00.00.00

dokonano wyboru Wykonawcy:

 

wybrano ofertę nr  :

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„EKOSAN”
Al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa

Oferuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę brutto : 241.163,50 zł

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny