Logo Byczyny

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież

Byczyna, dnia 21.08.2006 r.

 BK.VI-341/ 5 /06/U

 GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail: um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: 
„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież”
CPV : 74.00.00.00

 

 

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.byczyna.pl 
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel. /fax/077-4134150/
 4. Przedmiotem przetargu jest:             
  „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież”              
  Renowacja zabytkowego obwarowania miasta powinna zawierać:
  - wzmocnienie i remont konstrukcji murów obronnych              
  - budowa pomostu widokowego na murach od strony południowej ( przy wieży Piaskowej )          
  - modernizacja i odtworzenie fosy miejskiej ( w części północno – wschodniej i północnej )            
  - adaptacja i renowacja baszty Bramy Polskiej z adaptacją na punkt widokowy i funkcję usługową
  - adaptacja i renowacja baszty Bramy Niemieckiej z adaptacją na punkt widokowy i funkcję usługową         
  - adaptacja i renowacja wieży piaskowej z adaptacją na punkt widokowy wraz z połączeniem pomostu widokowego
  - projekt iluminacji wież i murów.    
  Dodatkowo należy przy basztach bramy Polskiej i Niemieckiej zaprojektować bramy wjazdowe do śródmieścia wraz z opuszczaną kratą metalową. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź. zm. ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego a także zgodna z normatywami unijnymi. Wymagana jest również wersja elektroniczna w/w dokumentacji.
  Zakres dokumentacji:

1)       Koncepcja robocza ustalająca sposób przyjętych rozwiązań i etapowanie realizacji

2)       Ekspertyzy oceniające zakres zniszczeń i trwałość istniejących budowli

3)       Opinia geotechniczna

4)       Projekt budowlany ( w zakresie arch. konstr. sanit. i elektryczny )

5)       Projekty wykonawcze na poszczególne obiekty we wszystkich branżach

6)       Przedmiary i kosztorysy z podziałem na etapy realizacji

7)       Specyfikacja wykonania i odbioru robót

8)       Uzyskane zapewnień, uzgodnień i sprawdzeń oraz pozwoleń dla całości zamierzeń w imieniu gminy

9)       Studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną

Wykonanie map geodezyjnych i badań geologicznych leży po stronie wykonawcy. Materiały pomocnicze dostarczone przez inwestora:

1)       Program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla murów miejskich wykonanych na zlecenie OWKZ przez dr inż. arch. Andrzeja Legendziewicz /zał. nr 8 do siwz/

2)       Lokalny program rewitalizacji miasta Byczyna wykonany na zlecenie Gminy Byczyna przez mgr. Jolantę Kryszczuk i mgr inż. Jarosława Gawrysia ( Etap II od pkt 6.2 do pkt 6.2.6) /zał. nr 9 do siwz/

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać na podstawie w/w materiałów. Należy również wykonać studium wykonalności wraz z analizą finansowo –ekonomiczną.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
 2. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 3. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2007 r.

8a.     Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/  
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ.

8b.    Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.             
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.

8c.     Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych usług.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.

8d.    Wykonawca winien wykazać się tym iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonał prace projektowe w obiekcie znajdującym się w wojewódzkim rejestrze zabytków o kubaturze powyżej 2000 m3.             
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca winien złożyć co najmniej jedną referencje od Zamawiającego iż takie prace projektowe były wykonywane.

8e.     Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń oraz być członkiem Okręgowej Izby Architektów        
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń oraz wpis do Okręgowej Izby Architektów.

8f.      Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe w zakresie konstrukcji bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.               
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie konstrukcji bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

8g.    Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

8h.    Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.             
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci elektrycznych  bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

9.        Wadium:
Nie dotyczy

10.     Kryteria oceny ofert:         
Cena – 100%

11.     Termin składania ofert upływa w dniu 04. 09. 2006 roku, o godz. 1130  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.

12.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 04.09.2006 roku, o godz.1200

13.     Termin związania ofertą: 03.10.2006 r.

14.     Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00, tel. /077-4134150, wew. 29/, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.14, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28/

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCSIWZ.doc (85,00KB)
DOCzalacznik_1.doc (31,00KB)
DOCzalacznik_2.doc (31,50KB)
DOCzalacznik_3.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_4.doc (24,00KB)
DOCzalacznik_5.doc (21,00KB)
DOCzalacznik_6.doc (20,00KB)
DOCzalacznik_7.doc (38,00KB)
DOCzalacznik_8_01.doc (4,79MB)
DOCzalacznik_8_02.doc (4,69MB)
DOCzalacznik_9.doc (1,84MB)

Byczyna, dnia 04.09.2006r.

 Bk. VI-341/5A/06/U

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Do wszystkich Wykonawców 

 

        Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu:
        przetargu nieograniczonego.

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/, uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
"Dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież"
CPV: 74.00.00.00 dokonano wyboru Wykonawcy: 
wybrano ofertę nr  : 6 
                                   Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane 
                                   AQWA s.c., ul. Królowej Jadwigi 1 
                                   48-100 Głubczyce 
Oferuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę brutto : 179.950,00 zł.