Logo Byczyny

Rozbudowa Remizy Strażackiej w Byczynie

Byczyna, dnia  29.08.2006 r.

BK.VI-341/ 8 /06/B

GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail:

zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA : "Rozbudowa Remizy Strażackiej w Byczynie" CPV : 45.20.00.00
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest:
   "Rozbudowa Remizy Strażackiej w Byczynie"
     prace polegają na:
- dobudowie do istniejącego budynku segmentu garażowo - socjalnego i zarządzania   kryzysowego,
- segment dwukondygnacyjny z dachem płaskim, kryty papą termozgrzewalną,
- stropy ceramiczno -żelbetowe, gęsto żebrowane,
- technologia budowy tradycyjna.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych"
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7. Termin wykonania zamówienia:  30.09.2007r.
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w  postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ. 
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych robót budowlanych.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.
8d.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia  uprawnienia konstrukcyjne do prowadzenia robót budowlanych oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia konstrukcyjne do prowadzenia robót budowlanych oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
8e.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia  uprawnienia  instalacji sanitarnych do prowadzenia robót instalacji sanitarnych  oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia instalacji sanitarnych do prowadzenia robót instalacji sanitarnych oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
8f.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia  uprawnienia instalacji elektrycznych do prowadzenia robót elektrycznych oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia instalacji elektrycznych do prowadzenia robót elektrycznych oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
8h.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
8i.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8j. Wykonawca udzieli 48 miesięcy gwarancji  i 12 miesięcy okresu rękojmi,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu Wykonawca podpisze i złoży wypełniony  zał. nr 1 do siwz - formularz oferty przetargowej oraz podpisze umowę na okres 48 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy okresu rękojmi.
9.  Wadium:
     6.850,00 zł
10. Kryteria oceny ofert:
      Cena - 100%
11. Termin składania ofert upływa w dniu  29.09.2006 roku,  o godz. 1130
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu  29.09.2006 roku, o godz.1200
13. Termin związania ofertą: 28.10.2006r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.14, w godz. 7.30 - 15.00, tel. /077-4134150, wew.28 /

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCSIWZ.doc (88,50KB)
DOCzalacznik_1.doc (29,50KB)
DOCzalacznik_2.doc (31,50KB)
DOCzalacznik_3.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_4.doc (24,00KB)
DOCzalacznik_5a_01.doc (2,50MB)
DOCzalacznik_5a_02.doc (3,27MB)
DOCzalacznik_5b.doc (4,89MB)
DOCzalacznik_5c.doc (1,56MB)
DOCzalacznik_6.doc (21,00KB)
DOCzalacznik_7.doc (20,00KB)
DOCzalacznik_8.doc (40,50KB)
DOCzalacznik_9_01.doc (3,20MB)
DOCzalacznik_9_02.doc (3,27MB)
DOCzalacznik_10.doc (3,81MB)
DOCzalacznik_11.doc (1,60MB)
DOCzalacznik_12_01.doc (4,54MB)
DOCzalacznik_12_02.doc (4,74MB)
DOCzalacznik_12_03.doc (4,59MB)
DOCzalacznik_12_04.doc (1,54MB)
Zapytanie wykonawcy Nr 1 i odpowiedź
DOCZalacznik_13.doc (29,00KB)

Byczyna, dnia 29.09.2006r.
 
Bk. VI-341/8A/06/B
  
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu: przetargu nieograniczonego.
 
Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/, uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„ Rozbudowa Remizy Strażackiej w Byczynie „
„CPV: 45.20.00.00
dokonano wyboru Wykonawcy:
wybrano ofertę nr :
                                 Zakład Projektowo – Budowlany
                                 Projektobud Kępno
                                 Myjomice 17C
                                 63-600 Kępno
Oferuje wykonanie robót budowlanych objętej przedmiotem zamówienia za cenę brutto : 507.783,80 zł.
/-/ Ryszard Grüner          
Burmistrz Byczy        ny