Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana
  budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej : 39,05 m2 /w budynku mieszczą się cztery komórki gospodarcze- budynek jest parterowy i niepodpiwniczony/ w m. Byczyna przy ul. Długa dz. nr 484/3, k.m. 7, o pow. 0,0484 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 64526 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: uwaga - ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem  31.12.2003r., wg.studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna, stanowi teren gruntu przeznaczony na:    teren pod budownictwo mieszkaniowe i usługi , obszar działki znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  Cena nieruchomości zabudowanej na własność wynosi:
  - Cena gruntu na własność wynosi                                    -  12.235,00 zł.
  - Cena budynku gospodarczego na własność wynosi  -    4.808,00 zł.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      R A Z E M               - 17.043,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości -  BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 06.10.2006r., o godz.12.15  w Urzędzie Miejskim
  w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
  1.704,00 zł nie później niż do dnia 03.10.2006r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie - 347,54 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 04.09.2006r.