Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana w m. Byczyna, ul. Okrężna 29, lokal użytkowy po byłym gimnazjum o pow. użytkowej: 1008,74 m2 , działka nr. 412, k.m.7 , o pow. 0,2298 ha, udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi : 970/1000. UWAGA: 
  1. Działka obciążona jest prawem przejścia i przejazdu na rzecz działki 411/2, 411/1, k.m.7
  2.Działka obciążona jest na rzecz dz.nr  404, k.m.7 w celach rekreacyjnych /turnieje rycerskie/ i remontowych.
 2. Księga Wieczysta 49828 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe. Teren objęty jest ochroną konserwatorską.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
  Cena lokalu użytkowego na własność wynosi            -    159.955,00 zł.
  Cena części gruntu 970/1000 na własność wynosi   -      39.141,00 zł.
                                                          R  A Z E M                       -    199.096,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości - BRAK.
 6. Przetarg odbędzie się 06.10.2006r., o godz.1200 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości tj.
  19.910,00 zł nie później niż do dnia 03.10.2006 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
  83-8890-1040-0000-1818-2005-0003
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym . Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie - 431,10 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
     Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 28.06.2005 r.