Logo Byczyny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603, Dz.U. Nr 281 poz. 2782 ), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.   

 BURMISTRZ  BYCZYNY

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Roszkowice : nieruchomość niezabudowana , dz. nr 196/4, k.m.1, o pow. 0,1500 ha.

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m2 Nr KW Obciążenia Położenie i opis Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji
 Dz. nr 196/4,
 k.m.1
1500
KW  2576  Nieruchomość niezabudowana położona w m.Roszkowice, gm. Byczyna położona przy drodze utwardzonej.
Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.03r. wg. studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe Wartość gruntu
na własność
7.710,00 zł
plus 22% podatku Vat.
225,54  zł

 

Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się:  20.07.2006r. I-szy przetarg i 21.09.2006r.- II-gi przetarg nieograniczony.
Rokowania odbędą się w dniu  23.11.2006 roku o godzinie  12.15 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr  20 )
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 771,00 zł należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia  20.11.2006 roku do godz. 15.00
Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel.nr 077-4134150 wew.29
Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM  w dniach: od 19.10.2006r. do dnia 23.11.2006r.