Logo Byczyny

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY

O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

 własność gminy Byczyna

 

1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana w m. Byczyna, ul. Okrężna 29, lokal użytkowy po byłym gimnazjum o pow. użytkowej:

1008,74 m2, działka nr. 412, k.m.7 , o pow. 0,2298 ha, udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi : 970/1000.
UWAGA :
Działka obciążona jest prawem przejścia i przejazdu na rzecz działki 411/2, 411/1, k.m.7
Działka obciążona jest na rzecz dz.nr 404, k.m.7 w celach rekreacyjnych /turnieje rycerskie/ i remontowych.
2. Księga Wieczysta Nr 49828 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe. Teren objęty jest ochroną konserwatorską.
4.CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 
   Cena lokalu użytkowego na własność wynosi                -    159.955,00 zł.
   Cena części gruntu 970/1000 na własność wynosi          -      39.141,00 zł.
                                                          R A Z E M                 -     199.096,00 zł.
5.Obciążenia nieruchomości - BRAK.
6.Przetarg odbędzie się 24.11.2006r., o godz.1200 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości tj. 19.910,00 zł nie później niż do dnia 21.11.2006r.
8.Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadiumwygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym . Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 431,10 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
10.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 22, tel. 077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
Byczyna 23.10.2006 r.