Logo Byczyny

Kredyt długoterminowy na kwotę 1.622.000,00 na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

Byczyna, dnia 31.10.2006 r.
BK.VI-341/ 6 /06/U 
GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail: um@byczyna.pl
 
zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA :
„Kredyt długoterminowy na kwotę 1.622.000,00 na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach ”
CPV : 66.13.00.00
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest:
   „Kredyt długoterminowy na kwotę 1.622.000,00 na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach ”
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7.Termin wykonania zamówienia: uruchomienie kredytu w momencie podpisania umowy.
                                                       Harmonogram spłaty kredytu wg.zał. nr 6  do siwz
                                                       I transza spłaty kredytu 15.01.2007r.
                                                       Ostatnia transza spłaty kredytu 15.12.2011r.
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 7 do SIWZ. 
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w okresie ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych usług.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć co najmniej jedną referencję od Zamawiającego iż takie usługi były wykonywane /wypełniony zał. nr 8 do SIWZ/
8d.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
8e.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9. Wadium:
     Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert:
      Cena – 100%
11. Termin składania ofert upływa w dniu  16.11.2006 roku, o godz. 1130
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu  16.11.2006 roku, o godz.1200
13. Termin związania ofertą: 16.12.2006r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pani Wiesława Różewska , pok.14, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.16 /