Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość zabudowana położona w m.Byczyna, ul. Poznańska 3C – lokal mieszkalny położony jest na parterze, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 57,70 m2, plus przynależna piwnica o powierzchni o pow. 3,70 m2, oraz komórka gospodarcza o pow. 8,20 m2, dz.nr 713/6, k.m.8.
 2. Księga Wieczysta Nr 63290 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi ; tereny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  Cena lokalu mieszkalnego na własność wynosi     -     22.084,00 zł.
  Cena gruntu na własność wynosi                                -       1.861,00 zł.
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  RAZEM                                                                                  -   23.945,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości: BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 08.12.2006r., o godz.12.00  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
  2.395,00 zł nie później niż do dnia 05.12.2006 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 513,50 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
     Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
     Byczyna 06.11.2006 r.