Logo Byczyny

Ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienia Gminy Byczyna

Byczyna, dnia 21.11.2006 r.
 
BK.VI-341/ 7 /06/U
 
GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail: um@byczyna.pl
 
zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO :
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA :
„ Ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienia Gminy Byczyna.”
CPV : 66.33.20.00
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest:
„ Ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienia Gminy Byczyna.”
polegające na :
-         ubezpieczeniu sprzętu komputerowego,
-         kasy,
-         centrali telefonicznej,
-         nieruchomości,
-         środków transportowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ. 
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych usług.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.  
8d.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać wymogi Ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej /Dz.U.Nr 124, poz. 1151/.
-         w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów w/w ustawy, tj. przynależność do Polskiej Izby Ubezpieczeń.
8e.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
8f.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9. Wadium:
     Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert:
      Cena – 100%
11. Termin składania ofert upływa w dniu  30.11.2006 roku, o godz. 1130
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 30.11.2006 roku, o godz.1200
13. Termin związania ofertą: 29.12.2006r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Maciej Tomaszczyk , pok.18, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.20 /

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCSIWZ.doc (79,00KB)
DOCzałącznik nr 1 do siwz.doc (229,00KB)
DOCzałącznik nr 2 do siwz.doc (31,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do siwz.doc (25,50KB)
DOCzałącznik nr 4 do siwz.doc (21,00KB)
DOCzałącznik nr 5 do siwz.doc (20,50KB)
DOCzałącznik nr 6 do siwz.doc (69,50KB)

Byczyna, dnia 30.11.2006 r.

 

Bk. VI-341/7/06/U

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami ) Burmistrz Byczyny unieważnia postępowanie dot. udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego po nazwą: „Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienia Gminy Byczyna”

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny