Logo Byczyny

Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.32.000 litrów

Byczyna, dnia 28.11.2006 r.
 
BK.VI-341/ 2 /06/D
GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail: um@byczyna.pl
 
zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO :
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA :
„Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 32.000 litrów” CPV : 23.00.00.00
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest:
„ Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.32.000 litrów”
polegające na :
zakupie oleju napędowego dla pojazdów będących własnością Gminy Byczyna
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7. Termin wykonania zamówienia /dostaw/: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ. 
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych dostaw.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.  
8d.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
8e.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8f.W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy – Dostawcy którzy na terenie Gminy Byczyna posiadają stacje paliw lub są w stanie zapewnić stałą dostawę paliwa na zasadzie „dotankowania„ na terenie m. Byczyna bezpośrednio do pojazdów będących własnością Gminy Byczyna z cystern paliwowych
- w celu spełnienia w/w wymogu należy wypełnić zał.nr 6A lub 6B do siwz tj.w zależności od tego czy Wykonawca posiada stacje paliw na terenie Gminy Byczyna, czy będzie realizować dostawy na zasadzie dotankowywania pojazdów.
9. Wadium:
     Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert:
     Cena – 100%
     Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena obowiązująca oleju napędowego
      w dniu składania oferty /cena dnia / tj. 08.12.2006 r.
11. Termin składania ofert upływa w dniu  08.12.2006 r., o godz. 1130
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 08.12.2006 roku, o godz.1200
13. Termin związania ofertą: 06.01.2007r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 730 do 1500 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Maciej Tomaszczyk , pok.18, w godz. 730 – 1500, tel. /077-4134150, wew.20/
 Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.32.000 litrów Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.32.000 litrów

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCSIWZ.doc (80,50KB)
DOCZalacznik nr 1.doc (21,50KB)
DOCZalacznik nr 2.doc (31,50KB)
DOCZalacznik nr 3.doc (25,00KB)
DOCZalacznik nr 4.doc (21,00KB)
DOCZalacznik nr 5.doc (20,00KB)
DOCZalacznik nr 6A.doc (20,00KB)
DOCZalacznik nr 6B.doc (21,00KB)
DOCZalacznik nr 7.doc (31,50KB)

Byczyna, dnia 08.12.2006r.

Bk. VI-341/2A/06/D
 
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Do wszystkich Wykonawców
 
Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu:
przetargu nieograniczonego.
 
 
Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/, uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.32.000 litrów„ CPV: 23.00.00.00
dokonano wyboru Wykonawcy:
wybrano ofertę nr 1 :
                  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
                  „ZDAMPOL” Sp.z o.o.
                  42-120 Miedżno, MOKRA 344
Oferuje cenę 1 litra oleju napędowego w dniu 08.12.2006r. /cena dnia/ brutto: 3,64 zł / 1 litr oleju napędowego x planowana ilość zakupu tj. 32.000 litrów = brutto : 116.480,00 ZŁ.