Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej: 429,50m2 w m. Byczyna przy ul. Długa 3,dz. nr 465/6, k.m. 7, o pow. 0,0168 ha, budynek wymaga kapitalnego remontu
 2. Księga Wieczysta Nr 62505 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: uwaga – ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg.studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna, stanowi teren gruntu przeznaczony na:    teren historycznego zespołu staromiejskiego w obrębie średniowiecznych murów obronnych miasta w strefie A. Teren objęty jest ochroną konserwatorską. Rekonstrukcja historycznego układu urbanistycznego w tej strefie polegać ma m.in.na dostosowaniu współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów w nawiązaniu do historycznego programu mieszkalno-usługowego i jego realizacjina eliminacji współczesnych uciążliwych funkcji szczególnie przemysłowo składowych.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  Cena nieruchomości zabudowanej na własność wynosi:
  - Cena gruntu na własność wynosi                                      -    4.266,00 zł.
  - Cena budynku gospodarczego na własność wynosi         -   26.941,00 zł.
  ------------------------------------------------------------------------------
  R A Z E M                                                                               -   31.207,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 05.01.2007r., o godz.1215  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.120,70 zł nie później niż do dnia 02.01.2006r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 1.154,00 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew. 29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
Byczyna 28.11.2006 r.