Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m.Byczyna, ul. Polanowicka - działka utwardzona, działka nr. 728/21, k.m.9, o pow. 0,3263 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 57301 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: stanowi teren adaptowanej zabudowy składów, skupów i magazynów.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
  Cena utwardzenia na własność wynosi                    -        6.480,00 zł.
  Cena gruntu na własność wynosi                             -      32.760,00 zł.
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  R A Z E M                                                                    -      39.240,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości - BRAK.
 6. Przetarg odbędzie się 05.01.2007r., o godz.1230 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości tj. 3.924,00 zł nie później niż do dnia 02.01.2007 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem
  na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005--0003
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym . Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 3.581,00 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
Byczyna 28.11.2006 r.