Logo Byczyny

Dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz filii w Dobiercicach w ilości około 40 000 l

Biskupice, dnia 05. 12. 2006 r.
 
PSP-341/203/2006
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
46-220 Byczyna
tel. (0-77) 4146805
 
 
zwana dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na;
 
"Dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz filii w Dobiercicach w ilości około 40 000 l"
 
I. Warunki Przetargu:
 1. Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, 46-220 Byczyna Biskupice 22, nie jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-14-97-548, Regon : 001183333
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w godz. 8.00-14.00; tel. 077 414 6805.
 3. Przedmiotem przetargu jest: dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz filii  w Dobiercicach o parametrach:
  • a/ wartość opałowa - 41,5 MJ/kg,
  • b/ gęstość - 0,89 kg/l,
  • c/ punkt zapłonu pow. +55oC,
  • d/ zawartość siarki - 0,30%.
 4. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 5. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31. 12. 2007 r.
 6. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 7. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
 8. Termin składania ofert upływa w dniu 20. 12. 2006 roku, o godz. 10.30. Ofertę   należy   złożyć   w  siedzibie   Zamawiającego   w  sekretariacie za pisemnym potwierdzeniem  oznaczonym  datą  i  godziną  złożenia  oferty,  koperta  powinna być zamknięta   i  oznaczona tytułem przetargu j. w.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dniu 20. 12. 2006 roku, o godz. 11.00.
 10. Termin związania ofertą: 19. 01. 2007 r.
 11. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pani Alicja Buśko, Pani Alicja Chęcińska w siedzibie Zamawiającego, sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.00 tel. /077 – 4146805/