Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana w m. Byczyna, ul. Polanowicka - działka zabudowana budynkiem produkcyjno – magazynowym o pow. 298,00 m2, budynkiem biurowym o pow. użytkowej 64,00 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 67,60 m2, budynki wymagają remontu kapitalnego, działka nr. 728/25, k.m.9, o pow. 0,3806 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 57302 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: stanowi teren adaptowanej zabudowy składów, skupów i magazynów.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 
  Cena budynków na własność wynosi         -   4.819,00 zł.
  Cena gruntu na własność wynosi                - 38.212,00 zł.
  ---------------------------------------------------------------------------------
                                            R A Z E M                   - 43.031,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości: Na działce nr 728/25, k.m.9 zlokalizowany jest punkt rozliczeń za pobraną wodę z wewnętrznej sieci wodociągowej dla działek sąsiednich tj. 728/7, 728/8, 728/9,728/12, 728/20, k.m.9, w m.Byczyna. Przez działkę nr 728/25, k.m.9 przebiega wewnętrzna sieć wodociągowa po byłej Gminnej Spółdzielni, nie będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który nie posiada żadnej dokumentacji tej sieci - zasilającej w wodę w/w działki. Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia dotychczasowym odbiorcom wody prawo do jej poboru z sieci wewnętrznej oraz zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej służebności dostępu do sieci w związku z eksploatacją i konserwacją   wewnętrznej sieci wodociągowej. W przypadku konieczności likwidacji obciążenia, przełożenia w inne miejsce /wewnętrznej sieci wodociągowej / koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości. Powyższe obciążenie – służebność zostanie ujawnione w Księdze Wieczystej.
 6. Przetarg odbędzie się 11.01.2007r., o godz.1200 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości tj. 4.303,00 zł nie później niż do dnia 08.01.2007 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym . Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 2.401,00 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
     Byczyna 08.12.2006 r.