Logo Byczyny

REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ DREWNIANEJ HALI SPORTOWEJ

Byczyna, dnia 21.12.2006r. 
 Bk. VI-341/9A/06/U
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Do wszystkich Wykonawców
 
 
        Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu:
        przetargu nieograniczonego.
 
 
Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/, uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Remont hali sportowej przy gimnazjum – dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wzmocnienie konstrukcji nośnej drewnianej hali sportowej „
CPV: 74.00.00.00
dokonano wyboru Wykonawcy:
wybrano ofertę nr : 1
                                 A.R.P PROJEKTOWANIE
                                 Marek Partyka
                                 ul.Styczyńska 41-43c/6
                                 44-100 Gliwice
Oferuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę brutto : 17.934,00 zł.
Z up. Burmistrza Byczyny
/-/ Maciej Tomaszczyk
Sekretarz Gminy

 


 

Byczyna, dnia 13.12.2006 r.

BK.VI-341/ 9 /06/U
GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail: um@byczyna.pl
 
zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
"REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ DREWNIANEJ HALI SPORTOWEJ " CPV : 74.00.00.00
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest: "REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ DREWNIANEJ HALI SPORTOWEJ"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji nośnej drewnianej hali sportowej gimnazjum w Byczynie, ul. Borkowska 3. Wykonana dokumentacja projektowa wzmocnienia drewnianych ram nośnych hali musi zagwarantować stałość konstrukcji i nie zmuszać użytkownika do stałej obserwacji konstrukcji oraz wykonywanie częstych kontroli stanu technicznego. Gabaryty przestrzenne wewnętrzne hali nie mogą być zmniejszone bardziej jak w wariancie II zał. nr 8 do siwz
Zakres dokumentacji:
- projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji nośnej ram drewnianych,
- projekt wykonawczy wzmocnienia konstrukcji nośnej ram drewnianych,
- przedmiar robót, kosztorys ślepy i inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie zapewnień , uzgodnień i sprawdzeń wraz z pozwoleniem budowlanym
Wymagana jest również wersja elektroniczna w/w dokumentacji
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2007 r.
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie  art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 2 do SIWZ.
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych usług.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 3 do SIWZ.
8d.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń oraz być członkiem Okręgowej Izby Architektów
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń oraz wpis do Okręgowej Izby Architektów.
8e.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe w zakresie konstrukcji bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie konstrukcji bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
8f.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
8g.Wykonawca winien dysponować do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien wypełnić zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć do oferty uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczeń oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
9. Wadium: Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
11. Termin składania ofert upływa w dniu  21.12.2006 roku, o godz. 930
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 21.12.2006 roku, o godz.1000
13. Termin związania ofertą: 19.01.2006r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.14, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28/