Logo Byczyny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603, Dz.U. Nr 281 poz. 2782 ), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
BURMISTRZ BYCZYNY
Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m.Byczyna, ul.Okrężna 29 – lokal użytkowy po byłym gimnazjum.
 
Oznaczenie
nieruchomości
 
Powierzchnia
w m2
 
Nr KW
Obciążenia
 
Położenie
i opis
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
 
 
Cena
nieruchomości
Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji
 Dz. nr 412,
 k.m.7
2298
Udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi
970/1000
 
KW 49828
Działka obciążona jest prawem przejścia i przejazdu
na rzecz działki 411/2, 411/1, k.m.7
 
Działka obciążona jest na rzecz dz.nr 404, k.m.7 w celach rekreacyjnych /turnieje rycerskie/ remontowych murów obronnych
 
Powyższe obciążenia
- służebności ujawnione będą w Księdze Wieczystej
Nieruchomość zabudowana położona                  w m.Byczyna, ul.Okrężna 29 – lokal użytkowy po byłym gimnazjum o pow. użytkowej 1008, 74 m2 Uwaga ; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.03r. wg. studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe. Teren objęty jest ochroną konserwatorską
 
Wartość gruntu
na własność
39.141,00 zł.
cena lokalu po byłym gimnazjum na własność :
159.955,00 zł.
Razem :
199.096,00 zł.
431,10 zł 
 
Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się: 06.10.2006 r. I-szy przetarg i 24.11.2006r.- II-gi przetarg nieograniczony.
Rokowania odbędą się w dniu 25.01.2007 roku o godzinie 12.00 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr 20 )
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 19.910,00 zł należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu lub na konto przelewem B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003 nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 22.01.2007 roku do godz. 15.00
Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel.nr 077-4134150 wew.29
Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM w dniach: od 20.12.2006r. do dnia 25.01.2007r.