Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność gminy Byczyna
 
 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość niezabudowana położona w m. Sarnów , gm. Byczyna, dz. nr 52/4, k.m.1 , o pow. 0,9481 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 49830 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg.studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi ; teren działki przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI : 
  Cena gruntu na własność wynosi                       59.161,00 zł.
                              plus 22% pod.Vat.
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK 
 6. Przetarg odbędzie się 15.02.2007r., o godz.12.00  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 
  5.916,00 zł nie później niż do dnia 12.02.2007r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 116,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
     Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
     Byczyna 08.01.2007r.