Logo Byczyny

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorców.

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania


Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.

 

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 1.04.2008 r., a upływa 15.04.208 r.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00

  • osobiście lub przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
  • przesyłką kurierską;
  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce

w

Dziale Przyjmowania Wniosków
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

 

 Do udziału w konkursie zaprasza się:

- mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72 dla podmiotów, które zarejestrowały swoją działalność przed 1 stycznia 2008 r. oraz Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.1, 79.1, 79.9, 93.1, 93.2 dla podmiotów, które zarejestrowały swoją działalność po 1 stycznia 2008 r.). Za MMSP w ramach RPO uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub podmiot prowadzący działalność w formie określonej w Kodeksie spółek handlowych;

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=5141&idd=334