Logo Byczyny

Dotacje z Samorządu Województwa Opolskiego

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Trójcy w Byczynie otrzymała dotację na zadanie "Remont Kościoła p.w. św. Trójcy w Byczynie - renowacja elewacji kościoła" w wysokości 7 000 zł.

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Wołczynie otrzymała dotację na zadanie "Renowacja Kościoła św. Mikołaja w Byczynie" w wysokości 20 000 zł.

Parafia Rzymsko - Katolicka św. Augustyna w Kostowie otrzymała dotację na zadanie "Konserwacja polichromii drewnianych elementów w Kościele filialnym p.w. św. Jacka w Miechowej" w wysokości 20 000 zł.

Parafia Rzymsko - Katolicka św. Antoniego w Roszkowicach otrzymała dotację na zadanie "Roboty remontowe i renowacyjne ścian w Kościele p.w. św. Antoniego w Roszkowicach" w wysokości 10 000 zł.

Obszary współpracy w sferze realizacji zadań publicznych
Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i priorytetowe zadania publiczne, które mogą być powierzone podmiotom Programu należą:
1.       Obszar realizacji zadań w sferze nauki, edukacji, oświaty.
W szczególności wspierane będą zadania:
a.       kształcenie ustawiczne w celu wzrostu aktywności obywatelskiej i społecznej,
b.       organizacja konferencji promujących osiągnięcia naukowe regionu.
2.       Obszar realizacji zadań w sferze promocji i ochrony zdrowia.
W szczególności wspierane będą działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie:
a.       zwiększania skuteczności edukacji zdrowotnej, działań w zakresie promocji zdrowia oraz programów profilaktycznych,
b.       programów profilaktycznych chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza:
§         zwiększania wczesnej wykrywalności nowotworów złośliwych,
§         zwiększania wczesnej wykrywalności chorób układu krążenia,
§         zwiększania wczesnej wykrywalności cukrzycy typu dorosłych,
c.       promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych,
d.       zmniejszania narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki.
3.       Obszar realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu.
W szczególności wspierane będą następujące zadania:
a.       organizacja zawodów sportowych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego,
b.       uczestnictwo reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski,
c.       organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących województwo o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
d.       organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych,
e.       szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (kadra wojewódzka, kadra marszałkowska, stypendia sportowe) oraz szkolenie instruktorów, animatorów sportu i sędziów sportowych,
f.        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym, akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
g.       wspieranie organizacyjno-konsultacyjno ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu młodzieżowego,
h.       promocja i upowszechnianie sportu masowego i wyczynowego.
4.       Obszar realizacji zadań w zakresie turystyki.
W szczególności wspierane będą zadania:
a.       promocja walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach masowego przekazu),
b.       stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w województwie opolskim,
c.       wspieranie działalności krajoznawczej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych o zasięgu wojewódzkim i międzynarodowym,
d.       organizacja szkoleń i konferencji w zakresie upowszechniania turystyki.
5.       Obszar realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania narkomanii.
W szczególności wspierane będą zadania w zakresie :
a.       kompleksowych oddziaływań kreujących i wspomagających grupy pozytywnych liderów młodzieżowych,
b.       kompleksowych oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka pod względem używania środków psychoaktywnych,
c.       oddziaływań terapeutycznych wobec osób zagrożonych uzależnieniem i/lub uzależnionych od środków psychoaktywnych,
d.       oddziaływań w zakresie lecznictwa substytucyjnego i/lub redukcji szkód u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
e.       kompleksowych oddziaływań terapeutycznych i pomocowych wobec osób doznających przemocy domowej, w tym osób doznających wykorzystywania seksualnego,
f.        oddziaływań terapeutycznych i/lub korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy domowej,
g.       specjalistycznych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu oraz palenia tytoniu przez kobiety w ciąży oraz w wieku prokreacyjnym – w tym dotyczących zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy),
h.       wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec nadużywających alkoholu i/lub używających narkotyków pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
i.         działań dotyczących readaptacji społecznej osób, które ukończyły terapię w zakresie uzależnień.
6.       Obszar realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
W szczególności wspierane będą zadania w dziedzinie:
a.       organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich zagranicznej promocji,
b.       ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych,
c.       upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki,
d.       promowania twórczości literackiej,
e.       wspierania amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej,
f.        renowacji, konserwacji i inwentaryzacji zabytków.
7.       Obszar realizacji zadań w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich.
W szczególności wspierane będą zadania:
a.       realizacji programu Odnowy Wsi ( konkursy, warsztaty, konferencje, podróże studyjne, szkolenia, publikacje ),
b.       promocji produktu regionalnego i tradycyjnego,
c.       wsparcia sprzedaży bezpośredniej na Śląsku Opolskim,
d.       współpracy mikroregionalnej w ramach Programu Leader+.
8.       Obszar realizacji zadań w zakresie współpracy zagranicznej województwa.
W szczególności wspierane będą działania mające na celu organizację:
a.       międzynarodowych przedsięwzięć promujących nawiązywanie kontaktów zagranicznych ( konkursy, misje gospodarcze, dni partnerstwa ),
b.       przedsięwzięć odbywających się na terenie regionów partnerskich Województwa.
9.       Obszar realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
a.       działania mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, starszych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b.       realizacja projektów badawczych mających na celu diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie województwa,
c.       readaptacja społeczna rodzin dysfunkcyjnych poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
d.       działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy, demoralizacji i przestępczości nieletnich,
e.       wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym,
f.        zwiększenie dostępu do informacji nt. instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia,
g.       wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy oraz wolontariatu.
10.   Obszar realizacji zadań w zakresie promocji regionu.
W szczególności wspierane będą działania związane:
a.       z udziałem bądź organizacją przedsięwzięć promujących potencjał regionu (konkursy, wystawy, targi, konferencje, spotkania informacyjne, giełdy i misje gospodarcze w kraju i zagranicą ),
b.       z propagowaniem wiedzy o regionie i jego walorach,
c.       ze zwiększaniem atrakcyjności regionu poprzez marketing regionalny,
d.       z zadaniami mającymi na celu wypromowanie oraz uzyskanie certyfikatów produktów regionalnych,
e.       z synergiczną promocją gospodarczą i turystyczno - kulturalną ( ze szczególnym uwzględnieniem turystyki weekendowej i biznesowej ).
11.   Obszar realizacji zadań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zasad Unii Europejskiej.
W szczególności wspierane będą zadania:
a.       organizowanie wyjazdów studyjnych, szkoleń, konferencji i warsztatów poświęconych tematyce Unii Europejskiej,
b.       organizowanie obchodów Dni Unii Europejskiej,
c.       prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej tematyki unijnej.
12.   Obszar realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
W szczególności wspierane będą zadania:
a.       organizowanie szkoleń, kursów, konkursów, akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, a w szczególności rolników, leśników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży,
b.       gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, głównie przez biblioteki ( pedagogiczne, wojewódzkie, szkolne ).