Logo Byczyny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Rolnik ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa ROLNIK
w Byczynie

ogłasza  konkurs

na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Kandydaci na stanowisko Prezesa winni spełniać następujące kryteria:

- wykształcenie wyższe lub średnie,

- staż pracy minimum 5 lat /mile widziane zatrud. na stanowisku

kierowniczym,

- znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania

Spółdzielni,

- podstawowa znajomość prawa pracy,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- nie karalność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo

skarbowe,

- brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

kierowniczym,

         - dobra znajomość obsługi komputera,

- pełna dyspozycyjność.

                   

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

1.      CV

2.      List motywacyjny

3.      Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem

4.    Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzające  wykształcenie

5.     Dokumenty potwierdzające staż pracy

6.     Oświadczenie o nie karalności za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe

7.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do

czynności prawnych

8.     Oświadczenie o dyspozycyjności

9.     Zaświadczenie o stanie zdrowia

 

Wszystkie dokumenty składane przez kandydatów powinny być podpisane czytelnie i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać osobiście w Spółdzielni
Mieszkaniowej ROLNIK  w Byczynie ul. Słoneczna 15,
w
godzinach pracy tj. od 7oo do 15oo

w terminie 08.07.2013 – 17.07.2013 r.

 

                                          

                                            Przewodniczący Rady Nadzorczej