Logo Byczyny

Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej

Projekt "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" współfinansowany jest ze środków PO FIO 2010, Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna.

Jego głownym celem jest promocja nowych rozwiązań w zakresie spółdzielczości socjalnej na obszarach wiejskich, a realizowany będzie w okresie od 2010-06-01 do 2010-12-31. Projekt przewiduje realizację działań adresowanych do przedstawicieli władz samorządowych z terenów wiejskich o charakterze promocyjno-edukacyjnym w zakresie potrzeb i prawnych możliwości wspierania spółdzielczości socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych z lutego 2009 roku oraz związanych z działalnością spółdzielni zmian w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz o zamówieniach publicznych.

Krótka charakterystyka zadania

Projekt przewiduje realizację działań adresowanych do przedstawicieli władz samorządowych z terenów wiejskich o charakterze promocyjno-edukacyjnym w zakresie potrzeb i prawnych możliwości wspierania spółdzielczości socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych z lutego 2009 r. oraz związanych z działalnością spółdzielni zmian w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz o zamówieniach publicznych. W ramach projektu przewiduje się:

  • przygotowanie i rozpowszechnienie pakietu materiałów edukacyjnych i promocyjnych dedykowanych samorządom terytorialnym, wskazujących na zalety i potencjalne obszary funkcjonowania spółdzielni socjalnych na obszarach wiejskich;
  • przeprowadzenie szerokiej kampanii o charakterze promocyjnym m.in. w ponad pięciuset pięćdziesięciu gminach wiejskich należących do Związku Gmin Wiejskich RP poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych w formie gazety samorządowej;
  • przeprowadzenie warsztatów dla wybranej grupy samorządowców połączonej z wizytami studyjnymi na terenach będących przykładami dobrych praktyk współpracy spółdzielni socjalnych z samorządem wiejskim.

Grupa docelowa

Zadanie adresowane będzie do tych działaczy samorządowych, którzy zrzeszeni są w Związku Gmin Wiejskich RP. Związek zrzesza obecnie 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Strategiczne partnerstwo ze Związkiem pozwoli na stworzenie zaufania w jednostkach samorządu terytorialnego, do których adresowane będą działania. W zadaniu przewiduje się skoncentrowanie na decydentach (wójtowie, radni) oraz kluczowych pracownikach (urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej). Z grup tych - przy współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich, wyłoniona zostanie węższa grupa osób, które otrzymają bardziej rozbudowane przygotowanie merytoryczne, przygotowujące ich do działań na terenie gminy.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

  • przekazanie pełnej informacji o możliwościach prawnych oraz potencjalnych korzyściach związanych z funkcjonowanie spółdzielni socjalnych na lokalnym rynku oraz nowych form działalności pożytku publicznego 550 wiejskim jednostkom samorządu terytorialnego;
  • przekazanie 550 gminom wiejskim publikacji zawierających praktyczny podręcznik tworzenia spółdzielni socjalnych;
  • przygotowanie merytoryczne 50 samorządowców w trakcie czterech warsztatów szkoleniowych połączonych z przedstawieniem dobrych praktyk na obszarach wiejskich.

Źródło: www.ozrss.pl/ssdw