Logo Byczyny

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

  aaa.jpeg     

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

projektu uchwały w sprawie Roczego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

 

Burmistrz Byczyny, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie Roczego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

 

Konsultacje projektu uchwały prowadzone w formie ustnej oraz w formie pisemnej.

1.Debata społeczna nad programem ze wszystkimi osobami zainteresowanymi, odbędzie się w dniu 26 października o godz. 15ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, przy ul. Rynek nr 1 , w sali nr 9.

2.W formie pisemnej:

a) poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie formularza konsultacji, dostepnego na stronie internetowej Gminy Byczyna www.bip.byczyna.pl

b) wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek nr 1, 46-220 Byczyna,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzajacym, na adres:

 

Konsultaje w formie pisemnej bedą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawioną opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiajacych kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

 

Opinie anonimowe lub nie zawirajace powyższych informacji nie bedą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt aktu prawa miejscowego będacy przedmiotem konsultacji.

 

                                                              

 

                                                                 Burmistrz Byczyny

                                                                /-/ Ryszard Grüner

DOCFormularz do Konsultacji Społecznych.doc (11,50KB)

DOCProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi.doc (95,50KB)