Logo Byczyny

Regulamin Wojewódzkich Dożynek

PODKŁAD TEKST 1 JPG.jpeg

REGULAMIN DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH
BYCZYNA 2008 r. w dniu 14 września 2008 r.

 1. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na w/w, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu.
 2. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym.
 3. Za bezpieczeństwo osób przebywających podczas przejazdu na trasie korowodu dożynkowego odpowiedzialny jest właściciel środka transportu.
 4. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów w korowodzie wynosi 5 km/h.
 5. Uczestnik imprezy odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas imprezy.
 6. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, a o fakcie tym powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
 7. Osobom obecnym na imprezie zabrania się posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 8. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do:
  - wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porzšdek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku nie wykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy.
  - ujęcia, w celu przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 9. W razie stwierdzenia posiadania przez osobę kontrolowaną przedmiotów, o których mowa w pkt. 7, pracownik służby porządkowej uniemożliwia ich wniesienie na imprezę oraz powiadomienia o tym organizatora, który w miarę potrzeby, występuje pomoc do Policji.
 10. Na terenie imprezy nie wolno prowadzić żadnej działalności gospodarczej ani umieszczać reklam bez zgody organizatora.
 11. Uczestników prosi się o zachowanie czystości na miejscu trwania dożynek.
 12. Wejście na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulamin.
 13. Regulamin wraz z programem zostanie wywieszony w budynku Urzędu Miejskiego w Byczynie na tablicy ogłoszeń oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej www.byczyna.pl.
 14. Uwagi w ramach skarg i zażaleń przyjmuje od uczestników imprezy Urząd Miejski w Byczynie.

Organizatorzy dziękują za przestrzeganie powyższego regulaminu.

tel. kontaktowy: Urząd Miejski w Byczynie (077) 413 41 50
 
lub Ośrodek Kultury w Byczynie (077) 413 41 65