Logo Byczyny

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza konferencję CSRegion

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na organizowaną w ramach inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami" II polsko-niemiecką konferencję CSRegion nt.: Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej”. Konferencja finansowana jest przez Fundację im. Friedricha Eberta.

 

 

Tegoroczną konferencję kierujemy do przedstawicieli firm, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu, jego społeczności oraz kreowania konkurencyjności obu województw w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i współpracę międzysektorową. Nadrzędnym tematem spotkania będzie pokazanie znaczenia współpracy biznesu z samorządem oraz płynących z tego połączenia korzyści – dla wszystkich trzech sektorów oraz społeczeństwa i regionu – na przykładzie przedsięwzięć zrealizowanych w naszym regionie, w Polsce i w Niemczech.

 

Ponadto konferencja CSRegion podejmie próbę odpowiedzi na pytanie o zadania, wyzwania i problemy, jakie stoją przed partnerstwem międzysektorowym. Dyskusja panelowa z udziałem trzech sektorów (administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych) na temat wzajemnych oczekiwań, ograniczeń i możliwości warunkujących efektywne współdziałanie na rzecz regionu będzie stanowić zwieńczenie spotkania. Gośćmi konferencji będą polscy i niemieccy znawcy tematu.

Szczegółowy program.

 

Konferencja rozpocznie się 9 grudnia br. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Prezydent Miasta Gliwice.

  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie uczestnictwa (formularz w załączeniu) prosimy przesłać (mailem, faksem) do dnia 5 grudnia br. Kontakt: Maja Duda, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail:

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach www.haus.pl oraz www.csr-haus.pl

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Antoniak-Tannenberg
Koordynatorka biura w Gliwicach
Szefowa Programów Europejskich
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

------------------------------------------------

 

Inicjatywa "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami"

 

Z myślą o rozwoju regionu,

Z myślą o jego mieszkańcach,

Z myślą o partnerstwie między sektorami

www.csr-haus.pl

 

Partnerzy finansowi: Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Partnerzy merytoryczni: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patronat medialny: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i Radio Opole

 

--
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

http://www.haus.pl

ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice
tel. (+48) (0)32 232 49 02 wew. 222
fax: (+48) (0)32 232 49 01