Logo Byczyny

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 25.06.2009 r.

W dniu 25.06.2009r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali nr 9 Ratusza w Byczynie XLII odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjecie protokołu z XLI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2010r. (druk nr 313),b) zmiany uchwały (dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, druk nr 314), c) zmiany uchwały (dot. ustalenia opłat za usługi świadczone przez Publiczne Przedszkole w Byczynie druk nr 315), d) zmiany w budżecie gminy (druk nr 316), e) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Byczyna na lata 2009-2015 (druk nr 317).
 7. Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna.
 8. Kwestie wsi w gminie Byczyna, problemy sołectw oraz sposoby ich rozwiązywania.
 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie sesji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!