Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 31.01.2012 r.

          We wtorek 31.01.2012 r. o godz. 14.00 odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Wybór sekretarza obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 z uwzględnieniem uchylenia uchwały
   Nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r.
b)      uchylenia uchwały nr XVI/113/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia zwolnień w stawkach czynszu, najmu i czynszu dzierżawczego w ramach pomocy de minimis.
c)     zmiany uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki i kredytu.
d)     udzielenie pomocy finansowej dla powiatu kluczborskiego.
e)      udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kluczborskiego.
f)        zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Byczyna na lata 2012-2025.
g)      zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.
h)      przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej .
7.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i  zapytania radnych.
8.      Wolne wnioski i zapytania.
9.      Komunikaty.
10. Zakończenie sesji.
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                                                     
                                                                                               w Byczynie
                                                                                       
                                                                                             Grzegorz Kapica