Logo Byczyny

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Byczynie

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Byczynie:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie :

 1. zaciągnięcia kredytu (dot. przebudowy infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna),

 2. zaciągnięcia kredytu (dot. budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice – Biskupice – trakt rycerski),

 3. zaciągnięcia kredytu (dot. budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie),

 4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 770.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

 5. zmian w budżecie gminy na 2009 r.,

 6. ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Byczyna,

 7. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna,

 8. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny.

 1. Infrastruktura mieszkaniowa w gminie Byczyna.

 2. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Byczyna.

 3. Rozliczenie poprzednio składanych wniosków i zapytań, na które nie została udzielona konkretna odpowiedź, jeśli chodzi o realizację.

 4. Zapytania, interpelacje, wnioski i odpowiedzi.

 5. Komunikaty.

 6. Zakończenie sesji.