Logo Byczyny

WYPRAWKA SZKOLNA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Byczyny z dnia 05.06.2009 r.

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2009/2010

- „WYPRAWKA SZKOLNA”

W związku z wejściem w życie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”  istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – III szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.

Dofinansowanie przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  1. nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.zm.) – tj. 351 zł miesięcznie na jedną osobę (netto),

  2. przekracza ww. kwotę ale rodzina wymaga pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ww. ustawy (dotyczy to m.in. bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, alkoholizmu, zdarzenia losowego, przemocy, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sytuacji kryzysowej, bezradności w sprawach opiekuńczych). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum.

Wartość dofinansowania wynosi:

- do 150 zł – dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej;
- do 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
- do 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, w której uczeń rozpoczyna naukę w roku szkolnym 2009/2010.

Z wnioskiem mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a także (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) uzasadnienie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom (opiekunom prawnym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości przysługującego dofinansowania. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu zawierającego m.in. imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

Termin składania wniosków na ww. dofinansowanie

upływa z dniem 11 września 2009 roku.