Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 29.10.2009r.

       W dniu 29.10.2009r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji. Porządek sesji będzie następujący:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 343),

b) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok (druk nr 344),

c) zabezpieczenia środków przez Gminę Byczyna na realizację projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” w latach 2010 – 2011 (druk nr 345),

d) zmian w budżecie gminy na 2009 rok (druk nr 346),

e) zaciągnięcia kredytu (dot. drogi dojazdowej do pałacu w Nasalach)
(druk nr 347),

f) zaciągnięcia kredytu (dot. sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku) (druk nr 348),

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 349),

h) uchylenia uchwały (dot. opłaty od posiadania psów) (druk nr 350),

i) określenia dziennych stawek opłaty targowej (druk nr 351),

            7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

            8. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty Gminy Byczyna za rok szkolny 2008/2009.

            9. Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych (w tym unijnych) w 2009 roku.

            10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

            11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

            12. Wolne wnioski i zapytania.

            13. Komunikaty.

            14. Zakończenie sesji.