Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 30.12.2009 r.

          W dniu 30.12.2009 r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji. Porządek obrad będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia granic administracyjnych Gminy Byczyna miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego (druk nr 360),
 • ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów (druk nr 361),
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie (druk nr 362),
 • zmian w budżecie gminy na 2009 rok (druk nr 363),
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Byczyna (druk nr 364),
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych (druk nr 365),
 • wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia o nazwie „Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej” z siedzibą w … (druk nr 366),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 367),
 • projektu budżetu gminy na 2010 rok (druk nr 368),
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty.
 4. Zakończenie sesji.