Logo Byczyny

Rekrutacja do projektu POKL 6.2. rozpoczęta! 24.03.2010 r.

Logo_UNIA+POKL+GMINA_copy.jpeg

Rekrutacja rozpoczęta!

Termin rekrutacji: 24.03. – 8.04.2010 r. (do godz. 14.00)
Gmina Byczyna
w partnerstwie z Instytucją Szkoleniową „Muster-in” Iwona Niedojadło
zapraszają do udziału w projekcie:
 
Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
Kto może uczestniczyć:
1.    Mieszkańcy województwa opolskiego niepracujący – zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani jako osoby bezrobotne, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą lub założyć spółdzielnię socjalną na terenie województwa opolskiego, pod warunkiem, że:
-         nie prowadzą i nie prowadzili zarejestrowanej działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do niniejszego projektu,
-         zamierzają założyć firmę w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,
-         nie zamierzają prowadzić takiej samej działalności gospodarczej jak członek rodziny, pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których już jest prowadzona działalność.
2. Priorytetowo traktowane będą:
-        osoby bierne zawodowo (niezarejestrowane jako bezrobotne),
-        osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników(zwolnione z pracy),
-        kobiety.
 
Co daje udział w projekcie
Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie:
1.    skorzysta z usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej,
2.    przy pomocy doradców opracuje biznesplan swojej firmy/spółdzielni socjalnej,
3.    będzie mogła ubiegać się o dotację na założenie firmy w wysokości 40.000 zł lub na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 20.000 zł,
4.    będzie mogła ubiegać się o wsparcie pomostowe, czyli wsparcie w wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy.
 
Forma realizacji projektu:
1.    W projekcie weźmie udział 45 osób. Utworzone zostaną trzy grupy szkoleniowe.
2.   Każdy uczestnik/uczestniczka weźmie udział w 10-dniowym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia firmy/spółdzielni socjalnej.
3.   Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki złożą wnioski o dotację inwestycyjną i pomostową.
4.   Przed i po założeniu działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej uczestnicy/uczestniczki będą mogli skorzystać z doradztwa z zakresu aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych dotyczących zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej.
 
Etapy reKRUTACJI:
Etap I – nabór uczestników/uczestniczek
  1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna wypełnić formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronach internetowych www.byczyna.pl i www.musterin.pl, dołączyć do niego załączniki, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do Biura projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna.
  2. Formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze projektu. W obu przypadkach decyduje data wpływu do Biura projektu.
Etap II – przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych z kandydatami/kandydatkami
  1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej kolejnym etapem rekrutacyjnym będzie ocena predyspozycji przedsiębiorczych przeprowadzona w oparciu o obowiązkową rozmowę z doradcą zawodowym, w tym test określający predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
Etap III – obrady Komisji Rekrutacyjnej
  1. Ostatecznego wyboru kandydatów/kandydatek spośród osób zakwalifikowanych w ramach I etapu rekrutacji do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna. Podstawą do dokonania wyboru będzie punktacja uzyskana na etapie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz opinia doradcy zawodowego.
  2. Na stronach internetowych www.byczyna.pl i www.musterin.pl pojawi się wstępna lista rankingowa, na której znajdą się nazwiska wszystkich kandydatów/kandydatek wraz z podaną liczbą uzyskanych punktów.
Etap IV – procedura odwoławcza
1.      Kandydat/kandydatka do uczestnictwa w projekcie, który/która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował/zakwalifikowała się do projektu, może, w terminie do 5 dni, licząc od dnia otrzymania przez niego/nią informacji o wynikach oceny, złożyć pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie składa się w Biurze projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna.
Etap V – ogłoszenie ostatecznej listy uczestników projektu
  1. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa uczestników projektu i podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Lidera i Partnera – w terminie 5 dni, licząc od dnia poinformowania wszystkich kandydatów o ostatecznych wynikach oceny.  
Chętnym do wzięcia udziału w projekcie informacji udzielają:
-       Biuro projektu, Polanowice 33, 46-220 Byczyna, tel. (77) 414-46-34
-       Muster-in, tel. (77) 454-86-67, 0502 533 647.
 
Dokumenty aplikacyjne do pobrania:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy  DOCFormularz_rekrutacyjny.doc (297,50KB)
Załącznik nr 2 Oświadczenie kwalifikowalności kandydata/kandydatki do udziału w projekcie „Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim” DOCoswiadczenie.doc (250,50KB)
Załącznik nr 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego
DOCKarta_oceny_formularza_rekrutacyjnego.doc (264,00KB)
Załącznik nr 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał – dokument podstawowy
PDFRozporządzenie_Ministra_Rozwoju_Regionalnego_w_sprawie_u_dzielania_pomocy_publicznej_w_ramach_Programu_Operacyjnego__Kapitał_-_dokument_podstawowy.pdf (852,11KB)
Załącznik nr 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał – zmiany
PDFRozporządzenie_Ministra_Rozwoju_Regionalnego_w_sprawie_u_dzielania_pomocy_publicznej_w_ramach_Programu_Operacyjnego__Kapitał_-_zmiany.pdf (794,25KB)
 
Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
1.    Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim z dnia 12.01.2010 r.
DOCWYTYCZNE 6.2 wersja przyjeta uchwala 12.01.2010r.doc (2,60MB)
2.    Działalności wykluczone ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
DOCDzialanosci wykluczone do wsparcia w ramach POKL.doc (389,50KB)