Logo Byczyny

KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE BYCZYNA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie

Byczyna, 28 października 2010 r.

 

KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW LIST KANDYDATÓW
NA RADNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE BYCZYNA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

 

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających warunku wymienionego w art. 64n ust. 1 numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Numery te Miejska Komisja Wyborcza przyzna, w drodze losowania, które odbędzie się publicznie w dniu 2 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, p. 31 (Referat Oświaty).

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informację o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie poda się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz publikację na stronie internetowej www.bip.byczyna.pl.

 

Przewodniczący Miejskiej

Komisji Wyborczej w Byczynie

/-/ Wojciech Całka