Logo Byczyny

Dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Byczyny na podstawie ogłoszonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zarządzenia Nr 209/2010/Z z dnia 27 grudnia 2010r. o warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie informuje, iż rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Procedura uzyskania dopłaty zakłada:

 1. złożenie wniosku o przyznanie dopłaty na druku nr Dms_ P1_f2 :
  załączniki:
  - oryginały faktur zakupu materiału siewnego,
  - przedstawienie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie rolnik otrzymał w ciągu 3 lat obrotowych tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenieo wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.

Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro w ciągu 3 lat obrotowych.

Dopłaty udzielone będą na wniosek uprawnionego rolnika w wysokości liczonej do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem w terminie:

 1. od 15 stycznia 2011 r. do 25 czerwca 2011 r. wniosek złożony do ARR w Opolu w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (faktura wystawiona od dnia 15 lipca 2010r. do 15 czerwca 2011r. i został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia)

Wysokość stawki dopłaty wyniosą odpowiednio:

- 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
- 160 zł w przypadku roślin strączkowych
- 500 zł w przypadku ziemniaków

Burmistrz Byczyny w celu sprawnego przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem dopłaty będzie przyjmował wnioski rolników w celu zbiorczego dostarczenia do ARR w Opolu od dnia 1 lutego 2011r. do dnia 15 marca 2011r. w przypadku materiału zbóż ozimych oraz od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 13 maja 2011r. w przypadku zbóż ozimych, jarych , roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka.

Więcej informacji można uzyskać:

  1. Urząd Miejski w Byczynie (tel. 77 413-41-50 wew. 34)

  2. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu (tel. 77 441-70-00)

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Grüner