Logo Byczyny

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie

 

S P R A W O Z D A N I E

    z działalności Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie od początku kadencji /październik 2006 rok/.

          KRS nr 0000 264 893

Szanowni zebrani, Członkowie naszego Stowarzyszenia

      Stowarzyszenie powstało w czasach żywiołowych przemian. Bez przesady musieliśmy przełamywać wiele biurokratycznych barier, ale jest to konieczne, jeśli chce się coś zrobić nowego, nieszablonowego.

Jesteśmy w jakimś sensie stowarzyszeniem parasolowym i gdy powstaliśmy po prostu brakowało w większości dziedzin działalności takiego stowarzyszenia.

Dziedziną, której nie ma w naszym statucie lokalnego stowarzyszenia jest właściwie tylko sport, bo mocne były i są w naszej gminie społeczne organizacje sportowe. Z perspektywy mijającej kadencji pozwolę sobie na stwierdzenie, że warto było zacząć tą trudną drogę społecznego działania. Warto było nakreślić cele, chociaż część z nich się zdezaktualizowała. Nasze burzliwe czasy potrzebują inicjatywy i śmiałości, choć nieraz przychodzi za nią gorzka zapłata.

Działalność Stowarzyszenia przyczyniła się w pewnym stopniu do dobrych przemian w naszej gminie i lokalnej społeczności. Na początku pomagaliśmy innym stowarzyszeniom, a teraz jest ich coraz więcej i to cieszy.

 

I.        DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w październiku 2006 roku. Jeszcze w listopadzie uruchomiliśmy świetlicę środowiskową dla dzieci zaniedbanych wychowawczo. W Byczynie przy ulicy Okrężnej przy wydatnej pomocy Burmistrza Byczyny wyremontowano pomieszczenie, także nieodpłatnie przekazano nam przez Burmistrza. Ośrodek Pomocy Społecznej kupił podstawowe przybory szkolne, herbaty i ciastka. Dwie wolontariuszki opiekowały się dziećmi pod nadzorem pedagoga szkoły podstawowej. Także w tym czasie nawiązaliśmy kontakty z Opolskim Bankiem Żywności w celu otrzymywania żywności. Nasi członkowie Zarządu; panowie Paweł Wąsiak i Marcin Juszczyk opracowali wniosek konkursowy o powołanie Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych w Byczynie.

Ten projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę Ministerstwa i Gmina Byczyna otrzymała dotację na jego utworzenie.

Z tej dotacji wsparliśmy spółdzielnie socjalne w naszym województwie /4 spółdzielnie- 20.000 tysięcy złotych/.

Przygotowaliśmy także projekt zmierzający do zmniejszenia bezrobocia w naszej gmnie połączony z pomocą społeczną /opieka nad schorowanymi, starszymi, samotnymi mieszkańcami gminy/ oraz z budownictwem socjalnym.

 

DZIAŁALNOŚĆ W 2007 ROKU

Działalność naszej świetlicy środowiskowej, poszerzono o naukę języka angielskiego dla dzieci. Wolontariuszki pomagały w przygotowaniu dzieci do lekcji, co przyczyniło się do promocji wszystkich dzieci do następnej klasy. W wakacje organizowano różne zajęcia rekreacyjne dla dzieci, jeśli tego chciały. Przekazaliśmy świetlicy dwa komputery i przyłączono Internet , co zwiększyło atrakcyjność naszej placówki.

We wrześniu 2007 roku uruchomiono Klub Pracy i Przedsiębiorczości, także w tym lokalu. W dni robocze bezrobotni mogli bezpłatnie korzystać z telefonu i Internetu . Bezrobotni szczególnie cenili sobie porady w pisaniu CV oraz możliwość pisania na komputerze.

Najtrudniejszą sprawą było wspieranie przedsiębiorczości, gdyż większe możliwości i większe środki udostępniają wszystkim chętnym urzędy pracy.

Ze względu na liczne historyczne zabytki w gminie oraz duże walory turystyczne uznaliśmy za celowe propagowanie agroturystyki.

Stowarzyszenie przekazało sołtysom odpowiednie materiały prosząc o rozpropagowanie pomysłu wśród okolicznych rolników. W kwietniu 2007 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do gospodarstw agroturystycznych w sąsiednich gminach, by zainteresowani mogli z bliska przyjrzeć się takiej działalności.

Wobec braku przyzwoitego placu zabaw dla dzieci w Byczynie zainicjowaliśmy zbiórkę datków na urządzenie takiego placu. Zebrane pieniądze wpłaciliśmy na konto. Niestety, w czasie dalszej zbiórki do wystawionej w urzędzie miejskim skarbonkę ukradli nieznani sprawcy.

 

 

 

NASZA PRACA W 2008 ROKU

Po niepowodzeniach związanych z promowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w poprzednim roku, staraliśmy się inaczej realizować te cele w 2008 roku.

W tym celu podpisaliśmy umowy partnerskie z Powiatowym Urzędem Pracy i Spółdzielnią Socjalną, Usługowo- Handlowo- Produkcyjną w Byczynie.

Umowy stwarzały możliwości wspólnych starań o środki finansowe na realizację projektów z Unii Europejskiej i od innych instytucji.

Powołaliśmy Klub Integracji Społecznej i zgłosiliśmy wniosek tego klubu do konkursu Ministerstwa Pracy pod nazwą ,, Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych i robotach publicznych’’.

Projekt uznano za godny wsparcia, które uzyskaliśmy w maksymalnej kwocie 100000,00 złotych.

W 2008 zrealizowaliśmy pierwszy etap tego projektu. Zgodnie z nim wytypowaliśmy dwie grupy  długotrwale bezrobotnych w wieku 40- 60 lat.

Pierwszą grupę stanowiły bezrobotne kobiety z różnych miejscowości naszej gminy i tę grupę liczącą 15 osób przeszkolili na nasze zlecenie CIS ,,CISPOL’’ w Polanowicach , przyjmując je do roli opiekunek domowych osób starszych lub schorowanych.

Ze środków projektu zakupiliśmy apteczki i różnego rodzaju materiały opatrunkowe, różne leki i aparaty do mierzenia ciśnienia.

Wraz z torbą opiekunki przekazaliśmy przeszkolonym opiekunkom tworząc zrąb sieci pomocy domowej w różnych miejscowościach naszej gminy. Natomiast bezrobotnych mężczyzn przyuczaliśmy do zawodów ogólnobudowlanych. Założeniem projektu było nauczenie technik dostosowania różnych pomieszczeń do celów mieszkalnych .

Kupiliśmy różne maszyny i narzędzia /od przenośnych rusztowań, drabin po betoniarki, wiertarki, szlifierki i proste narzędzia/. Przydają się one do tej pory przy różnych remontach szkół, przedszkoli, świetlic i samego urzędu miejskiego /ratusza/.

W czasie zajęć przebudowano strych na pomieszczenie mieszkalne wielodzietnej rodzinie 12 osobowej żyjącej w ciasnocie na parterze.

Dla drugiej rodziny przebudowano sanitariaty i jedną z klas na mieszkanie w budynku dawnej, nieczynnej szkoły. Nie zdążylismy całkowice zakończyć tych przebudowań w 2008 roku.

W drugiej połowie 2008 roku dzięki współpracy z PUP zatrudniliśmy wielu bezrobotnych w systemie robót publicznych. W sumie zatrudniliśmy 39 bezrobotnych ludzi starszych, praktycznie bez szans na rynku pracy. Łącznie zarobili oni przeszło 159 tysięcy złotych nieco powiększyli swój stan pracy.

Pracowali oni przy różnych pracach ważnych dla naszej gminy.  Wiązało się to z dużym zaangażowaniem z naszej strony. Społecznie kierowaliśmy pracami, naliczaliśmy płace, rozliczenia z urzędem pracy. Rozliczenia te oraz z PFRON ciągnęły się przez następny rok. Niestety mieliśmy także przypadek naruszenia obowiązków pracowniczych przez zatrudnionych bezrobotnych. Zmuszeni byliśmy karać z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę. Naszym kosztem był także Fundusz Pracy, koszty badań lekarskich i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W 2008 roku pomyślnie  zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na urządzenie placu zabaw. Mamy tę satysfakcję, że urządzenie placu zabaw jest już w miejscu, gdzie w poprzednim roku zaczynaliśmy tę zbiórkę.

 

DZIAŁALNOŚĆ W 2009 ROKU

Na przełomie roku kończyliśmy prace związane z projektem ,,Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu grupy w pracach społecznie użytecznych lub robotach publicznych’’. Dla dwunastoosobowej rodziny gnieżdżącej się na 53 m2 były to trzy pokoje

Drugie mieszkanie powstało w dawnej szkole i składało się z trzech pokoi.

Drugą stroną realizacji tego projektu była konieczność poniesienia przez Stowarzyszenie kosztów Funduszu Pracy, PFRON i ekwiwalentu za odzież i jej pranie dla zatrudnionych bezrobotnych.

Społeczne wykonywanie obowiązków i brak etatowej Głównej Księgowej spowodowały spóźnienia złożenia sprawozdań do Urzędu Skarbowego, który nałożył karę.

W 2009 roku nawiązaliśmy bliższą współpracę z Opolskim Bractwem Rycerskim.

Wraz z Szermirskim Spolkiem Jesenik w Czechach, złożyliśmy projekt współpracy transgranicznej Euroregionu Pradziad. Obejmował on dwie gminy podobnie pogrążone w bezrobociu i biedzie- Byczyny i Zlate Hory w Czechach.

Projekt współpracy transgranicznej miał kilka celów. Jednym z nich było kontynuowanie współpracy z czeskimi ziemiami, jakże bliskimi przez tysiąclecie Śląskowi.

Drugim było promowanie naszej gminy.

Czeska gmina-  Zlate Hory- to region turystyczny, a jednym z naszych statutowych celów jest promowanie naszej turystyki rozumianej jako jeden z motorów rozwoju naszej gminy. Trzecim, tym najważniejszym było zapewnienie ubogim dzieciom z obu gmin ciekawych spotkań i wakacji.

Projekt napisany przy dużym wkładzie Urzędu Miejskiego, zwłaszcza Wydziału Promocji, wyliczony był w euro i przewidywał końcowe rozliczenia w euro.

Wiosną czeskie dzieci przyjechały do Byczyny i zwiedzając okolice i bawiąc się w rycerskim grodzie przez trzy dni.

Z naszej gminy dzieci pojechały na początku maja do Zlatych Hor przebywając w nowym ośrodku wypoczynkowym tuż za granicą.

Były to bardzo ważne spotkania młodych ludzi, latem w Grodzie nad zalewem zorganizowano trzy turnusy kolonijne. Liczyły po dwadzieścioro dzieci- 13 polskich i 7 czeskich. Burzliwa pogoda i straszne ulewy przyczyniły się do wielu kłopotów w Grodzie bo trudno było np. wysuszyć przemoczoną odzież. Rycerskie zabawy przynosiły dzieciom dużo radości. Po zakończonych turnusach rozliczyliśmy projekt i oczekiwaliśmy na zwrot poniesionych kosztów, co trwało bardzo długo.

W 2009 roku nasze Stowarzyszenie przystąpiło do Opolskiego Banku Żywności.

W sumie 11 razy przywieźliśmy i rozprowadziliśmy 12 290,04 kg żywności.

Dziewięć razy nieodpłatnie udostępnił transport Burmistrz Byczyny, a dwa razy członek Stowarzyszenia pan Zygmunt Wiśniewski za co pragniemy podziękować.

Zbieraliśmy dwukrotnie żywność w sklepach w Byczynie w czasie ogólnopolskich zbiórek żywności.  Otrzymana w jakikolwiek sposób żywność musi być ewidencjonowana, wydawana i rozliczana. Są to czasochłonne czynności, ale konieczne. Mogliśmy liczyć na pomoc Klubu Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu kierowanym przez panią Ewę Korek- Gieras. Bardzo żmudne prace związane z ewidencją wykonywała Główna Księgowa pani Elżbieta Sgonina. Niezależnie od kolonii nadal zajmowaliśmy się dziećmi w świetlicy środowiskowej z przerwą na wakacje.

Przystąpiliśmy do spółdzielni socjalnej ,,Gród’’ praktycznie realizując jeden z naszych najważniejszych celów statutowych.

W celu współpracy z innymi gminami i stowarzyszeniami przystąpiliśmy do Lokalnej Grupy Działania ,,Górna Prosna’’. Ta współpraca może przynieść duże korzyści naszej gminie. Organizowaliśmy zbiórkę dla powodzian.

Rok zakończyliśmy wigilią dla organizacji pozarządowych współpracując z ,,CISPOL’’ w Polanowicach. Nawiązaliśmy partnerstwo z Byczyńskim Inkubatorem Gospodarki Społecznej wspomagając realizację projektu 7.2.2 ,,Wsparcie ekonomii społecznej’’.

Byliśmy także partnerem w poddziałaniu 5.4.2 POKL- ,,Nowe Perspektywy’’- CISPOL /partnerem był nasz Klub Integracji Społecznej/.

Te projekty koordynował z naszej strony pan Marcin Juszczyk, członek Zarządu.

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jesienią złożyliśmy przez LGD ,,Góra Prosna’’ wniosek o odmulanie stawu w Byczynie. Konieczne było z naszej strony nieodpłatne wydzierżawienie tego stawu od Gminy.

 

PRACA W 2010 ROKU

Kontynuowaliśmy prace rozpoczęte w 2009 roku i niektóre /np. realizowane z BIGS/ będą kontynuowane w następnych latach.

Dotyczy to świetlicy środowiskowej, zbiórki żywności oraz rozprowadzania żywności z Banku Żywności.

Bardzo ważnym projektem realizowanym przez szkoły i przy wydatnym udziale Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego był ,,Młody Pitagoras’’.

Dotyczy on bardzo ważnych celów statutowych związanych z kształceniem młodzieży w przedmiotach ścisłych.

Nie jest przesadą stwierdzenie, że wiedza większości młodych ludzi jest zbyt powierzchowna, a przedmioty ścisłe wprost przerażają.

Ten projekt w sposób bardzo atrakcyjny uczy młodych ludzi w szkołach podstawowych przedmiotów ścisłych. Wizyta w Planetarium, Eksperymentarium w Łodzi, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, cztery edukacyjne wyjazdy do Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach uzupełniają szkolne zajęcia. Nic dziwnego, że młodzież ochoczo na nie przychodziła popołudniami, w swoim wolnym czasie. Z projektu sfinansowano pomoce dydaktyczne i opiekunów różnych zajęć. Następny projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to: ,,Byczyna dzieciom dotkniętym klęską powodzi’’. Dzieci z okolic dotkniętych klęską żywiołową spędziły trzy weekendy w naszej Gminie. Były to bardzo atrakcyjne pobyty dla 90 dzieci, które oprócz zwiedzania gminy wyjeżdżały także do Juraparku i ZOO.

Niestety, doznaliśmy także niejednego zawodu. Nie przyznano środków z PROW na odmulenie stawu w Byczynie.

Nie znalazła społecznego wsparcia idea reaktywowania byczyńskiego bractwa kurkowego.

Coraz trudniej o wolontariuszy do świetlicy środowiskowej dla dzieci w Byczynie.

Przesunęła się w czasie idea budowy domu dla dwóch chorych psychicznie rodzin w Jakubowicach z powodów formalnych / nieprzepisanie działki na gminę /.

Teraz ten projekt realizuje Gmina, a nasz Klub Integracji Społecznej skierował na szkolenia zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy będą budować ten dom. Coraz bardziej widoczna staje się potrzeba zatrudnienia przy realizacji skomplikowanych, wieloletnich projektów pracowników, bo projekty te, jakże potrzebne naszej społeczności wymagają stałej i systematycznej pracy.

Zatrudnienie nawet w systemie umów cywilno- prawnych wymaga statutowych zmian. Z drugiej strony widoczna jest także potrzeba angażowania coraz większych środków finansowych. Celowe byłoby uzyskiwanie wpływów z działalności odpłatnej, by móc sfinansować udział własny i wzbogacić naszą działalność o np. wydawnictwa.

 

II.      SPRAWY ORGANIZACYJNE

Są bez wątpienia ważnym dla funkcjonowania organizacji. Pierwsza grupa istotna tych spraw to członkowie z ich zamiarami , poczynaniami i obowiązkami.

Ze skróconego przeglądu prac w czasie kadencji wynika, że coraz większe są nasze obroty finansowe, robimy coraz większe, niekiedy kilkuletnie projekty i swoimi działaniami obejmujemy bardzo różne dziedziny.

Wszystko to wymaga coraz większych wkładów pracy i nie byłoby możliwe bez współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami.

Kluczowa dla prowadzenia naszych projektów jest bardzo dobra współpraca z Burmistrzem i Urzędem Miejskim. Zawsze wyczuwaliśmy wsparcie w wielu sprawach, co umożliwiło realizację wielu celów statutowych.

Od początku wielu pracowników Urzędu włożyło dużo pracy w przygotowanie naszych projektów, a dotyczy to zwłaszcza działu promocji, BIGS i osobiście pana Jakuba Golińskiego.

Praktycznie od początku działalności zajmowaliśmy się wsparciem spółdzielni socjalnych. To duży wkład pracy członka Zarządu pana Marcina Juszczyka. Dużym wsparciem organizacyjnym są dla nas także CIS ,,CISPOL’’ w Polanowicach.

O ile lepiej lub gorzej swoje obowiązki społeczne pełnili członkowie Zarządu, to duży kłopot sprawiała potrzeba księgowego dokumentowania naszej działalności.

Bywały okresy, gdy Głównej Księgowej po prostu nie było, co utrudniało naszą pracę, bo nie orientowaliśmy się w naszej sytuacji finansowej.

Zdarzały się opóźnienia w sporządzaniu wymaganej dokumentacji i trzeba było awaryjnych rozwiązań, by sporządzić wymagany bilans i rachunek wyników.

W takich sytuacjach mogliśmy liczyć na pomoc pani Elżbiety Sgoniny, za co pragniemy podziękować.

Następną naszą ważną sprawą są członkowie Stowarzyszenia. Zaczynaliśmy kadencję jako piętnastoosobowe stowarzyszenie. Były rezygnacje i przyjęcia, co ostatecznie zaowocowało tym, że obecnie liczymy szesnaście osób.

Również zmiany dotyczyły Zarządu, po rezygnacji pana Pawła Wąsiaka, który wyprowadził się i zmienił pracę. Obecnie Zarząd to  Bolesław Gierczyk- Przewodniczący Zarządu, Piotr Hoc- Członek Zarządu, Marcin Juszczyk- Członek Zarządu, Ewa Korek- Gieras- Członek Zarządu.

Nie zmienił się przez całą kadencję skład Komisji Rewizyjnej.

Najtrudniejszą sprawą w naszym Stowarzyszeniu są obowiązki wynikające ze statutu i dotyczące uczestnictwa w różnego rodzaju zebraniach oraz opłacanie składek członkowskich. Niestety, zdarza się, że nie tylko posiedzenia Zarządu z różnych przyczyn są nieregularne, ale i Walne Zebranie Członków muszą być po raz drugi zwołane, bo w pierwszym terminie jest zbyt małe uczestnictwo. Z drugiej strony bardzo często zbieramy się nieformalnie, a poczta elektroniczna i telefony komórkowe zastępują posiedzenia. Niekiedy są kwartały, w których są dwa posiedzenia Zarządu /statutowo minimum jedno/, a raz zdarzyło się, że były trzy, bo taka była potrzeba. Bierze się to z tego, że członkowie Stowarzyszenia i jego organów są czynni zawodowo i społecznie, więc różne terminy kolidują wzajemnie. W czasie kadencji nie mieliśmy drastycznego naruszenia statutu przez członków. Nie było potrzeby wykluczenia z jakiegokolwiek organu z powodu np. prawomocnego skazania i oskarżenia publicznego bądź skarbowego. Także byłyby ważniejsze prace i inicjatywy podejmowane przez Zarząd w kończącej się kadencji.

Składając to sprawozdanie mam nadzieję, że stanie się ono podstawą do dyskusji nad przyszłym programem pracy w następnej kadencji.

Numer KRS do wpłat 1% podatku – 0000 264893

 

Przewodniczący Zarządu

                                                                                                   Bolesław Gierczyk

 

PDFSprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia.PDF (515,94KB)

PDFProgram stowarzyszenia na lata 2011 - 2014.PDF (318,40KB)