Logo Byczyny

Infrastruktura i gospodarka

    W listopadzie 2000 roku zakończono budowę stacji uzdatniania wody w Nasalach, o wydajności 30m3/h, z przyłączem energetycznym do stacji trafo Nasale-Kastel, maksymalne ujęcie wody 1274, 0 m3/d, dla wsi zasilanych z ujęcia Kastel. Ujmowana woda jest wodą podziemną pochodzącą z otworów jura-retykolias, z głębokości 33-43 m. Jednocześnie wykonano wodociąg długości 588,5 mb z przyłączami od SUW do przysiółka Kastel. W roku 2001 planowana jest budowa dalszej sieci wodociągu prowadzącego od SUW do wsi Wojsławice, Sierosławice, Roszkowice i Borek. Długość tego wodociągu to 14,5 km. Projektowana sieć wodociągowa będzie źródłem wody na potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców wymienionych miejscowości. W przyszłości planuje się połączenie tej sieci z siecią wodociągową miasta Byczyna, a także zaopatrzenie w wodę sołectwa Nasale, Pogorzałka i Gosław.

Sieć kanalizacyjna istnieje jedynie części gminy (9 km w Byczynie i 12 km na obszarach wiejskich). Gospodarka ściekowa w sołectwach oparta jest głównie na gromadzeniu ścieków w szambach bytowo-gospodarczych.

Odpady komunalne składowane są na istniejącym w Gołkowicach składowisku śmieci.
Istniejąca centrala telefoniczna zapewnia łączność na całym obszarze.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 11 o ważnym znaczeniu międzyregionalnym łączy bowiem Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem (z Bytomia poprzez Lubliniec, Kluczbork, Kępno, Ostrów Wlk., Plszew, Jarocin, Poznań, Kołobrzeg) oraz droga wojewódzka nr 487. Także sieć dróg powiatowych o dł. 87,3 km oraz dróg gminnych o dł. 79,9 km zapewniają odpowiednią łączność drogową pomiędzy miejscowościami gminy. Ponadto przez Byczynę i teren gminy przebiega dwutorowa magistrala kolejowa z Katowic do Poznania stanowiąca jeden z główniejszych szlaków kolejowych.

Środowisko gminy jest wolne od dużych zagrożeń i obciążeń. Ważną rolę w tym względzie odegrała redukcja zanieczyszczenia atmosferycznego poprzez modernizację systemu ciepłowniczego miasta Byczyna.

W latach 1998-1999 Zarząd Miejski w Byczynie wspólnie z holenderskim Instytutem Nauk o Środowisku, Badań nad Energią i Innowacjami Procesów (TNO), prywatną firmą konsultingową ATMOTERM sp. z o.o. z Opola, Energetyką Cieplną Opolszczyzny S.A., firmą Burgman Polska sp. z o.o. z Wrocławia oraz holenderską firmą Remeha B.V. zrealizował projekt, dofinansowany przez rząd holenderski, redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez przebudowę 15 kotłowni węglowych na zasilanie gazem ziemnym w mieście Byczyna. Ten wspólny projekt zapewnił nie tylko znaczne dofinansowanie ale również transfer najnowszej technologii (zastosowanie wysokosprawnych gazowych kotłów kondensacyjnych). Równocześnie był realizowany projekt doprowadzenia i rozprowadzenia gazu ziemnego do Byczyny, który wykonano przy współpracy i dofinansowaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Zakład Gazowniczy w Zabrzu i Opolu. Wykonano 9,5 kilometrową sieć wysokiego ciśnienia relacji Skałągi-Biskupice-Byczyna. W latach 1998-2000 w mieście wykonano sieć rozdzielczą średniego ciśnienia wraz z przyłączami o łącznej długości 13,27 km, w tym 369 szt przyłączy do domostw.

Ten zintegrowany wysiłek administracji samorządowej, rządowej, przedsiębiorstw, świata nauki, fundacji ekologicznych, kapitału krajowego i zagranicznego oraz firm konsultingowych pozwolił na zrealizowanie tak szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego poprawiającego stan środowiska naturalnego i stanowił przykład dobrze przemyślanej, rzetelnej i efektywnej współpracy.


II ETAP PROJEKTU
REDUKCJI ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNEGO
POPRZEZ MODERNIZACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA BYCZYNA

projekt.gif
projekt_legenda.gif

 


PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY NASTĘPUJĄCYCH PARTNERÓW:

 • SENTER - HOLANDIA
 • TNO - HOLANDIA
 • ZARZĄD MIASTA BYCZYNA
 • ENERGETYKA CIEPLANA OPOLSZCZYZNY S.A. - OPOLE
 • ATMOTERM SP. Z O.O. - OPOLE
 • REMEHA - HOLANDIA
 • BRUGMAN POLSKA SP. Z O.O. - WROCŁAW
 • PGNiG S.A. - W WARSZAWIE ODDZIAŁ OPOLE
 • NFOŚiGW - WARSZAWA
 • WFOŚiGW - OPOLE

PODWYKONAWCY:

 • INST-GAZ S.C. - JASKRÓW-CZĘSTOCHOWA
 • ELSAN S.C. - KLUCZBORK
 • INSTALEX - OPOLE

 

Gospodarka

Gmina Byczyna ma charakter typowo rolniczy. Średnia jakość gleb oraz łagodny klimat sprzyjają uprawie żyta, pszenicy i roślin okopowych. Powierzchnia gminy to 18 289 ha w tym lasy 2 226 ha, a struktura gruntów rolnych przedstawia się następująco:

 • użytki rolne - 14 549 ha tj. 73,20%
 • grunty orne - 12 527 ha tj. 85,10%
 • łąki - 1 498 ha tj. 10,50%
 • pastwiska - 511 ha tj. 4,15%
 • sady - 13 ha tj. 0,16%

Powierzchnia zasiewów ogółem - 11 306 ha, w tym:

 • zasiewy zbóż - 6 598 ha
 • ziemniaki - 568 ha
 • rośliny przemysłowe (rzepak, buraki) - 3 063 ha

Plony:

 • zbóż - 41 q/ha
 • ziemniaków - 210 q/ha
 • rzepaku - 28 q/ha
 • buraki - 410 q/ha


Z punktu widzenia własności na terenie gminy funkcjonują trzy sektory gospodarstw rolnych:

 • prywatny,
 • spółdzielczy,
 • spółek prawa handlowego.

W sektorze prywatnym funkcjonuje 989 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych 6705,62 ha. W tej grupie dominują gospodarstwa o powierzchni do 2 ha. Gospodarstw dużych jest tylko 93 lecz zajmują one niemalże 50% ogólnej powierzchni użytków rolnych w sektorze gospodarstw indywidualnych. Przeciętna wielkość takiego gospodarstwa wynosi 6,78 ha.

W sektorze spółdzielczym funkcjonują dwie Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Jaśkowicach i w Borkach o łącznej powierzchni 1310 ha użytków rolnych.

Sektor spółek prawa handlowego reprezentują 4 przedsiębiorstwa:

 • Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "ARAD" S.A. w Roszkowicach,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "FERMA-POL" sp. z o.o. w Zalesiu z Zakładami Rolnymi w Biskupicach i Dobiercicach,
 • Przedsiębiorstwo Rolno "KOST-ROL" sp. z o.o. w Kostowie,
 • Przedsiębiorstwo Rolno "AGRO-PAR" sp. z o.o. w Paruszowicach.

Zajmują one 5158 ha użytków rolnych. Większość z nich nastawiona jest na produkcję roślinną w mniejszym zaś stopniu na zwierzęcą, podobnie jest w przypadku gospodarstw indywidualnych i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Wśród upraw dominują zboża (pszenica, rzepak), kukurydza i buraki cukrowe. Hodowla natomiast ukierunkowana jest na trzodę chlewną i bydło.

Istniejący na terenie gminy przemysł oparty jest głównie na drobnych zakładach usługowych i produkcyjnych. Do wiodących branż należą zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i stolarsko-meblarskie. Dobrze rozwinięta jest sieć sklepów oraz baza gastronomiczna, istnieje także hotel - restauracja "Grodzka", gdzie można znaleźć nocleg.