Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na usługi składu, łamania, korekty, druku oraz projektu graficznego wraz z dostawą folderu

Byczyna, 07.06.2011r.

BIGS-II.042.9.2011

 

Zapytanie ofertowe na usługi składu, łamania, korekty, druku oraz projektu graficznego wraz z dostawą folderu na potrzeby Gminy Byczyna w ramach projektu pn. ,,Byczyński inkubator Gospodarki Społecznej ‘’ Poddziałanie 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

 

 

 1. Beneficjent (Zamawiający):

 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej

i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie

ul. Okrężna 27 A

46-220 Byczyna

 

2. Nazwa projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej

 

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tj. opracowanie graficzne, łamanie, skład, korekta, druk oraz dostawą folderu na potrzeby Gminy Byczyna w ramach projektu ,,Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej’’ Poddziałanie 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres zamówienia obejmuje:

- format A5, pionowy,

- liczba stron: maksymalnie do 10 stron,

- okładka: kolor na zewnątrz i wewnątrz 4+4, uszlachetnienie – folia błyszcząca, kreda

błyszcząca 250 g/ m2

- nakład: 1000 egzemplarzy,

- materiały merytoryczne dostarczy Zamawiający.

 

 

 

Publikacja musi obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

 

 • logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), oraz informację o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL

 • logotyp Gminy Byczyna

 

 

 

II Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21.06.2011 r.

 

III Miejsce, sposób i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Folder”

w terminie do dnia 13.06.2011 r. do godz. 16:30 w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej, Polanowice 33, 46-220 Byczyna.

 1. Oferta złożona po terminie nie zostanie rozpatrzona.

 2. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą pocztową, bądź w formie faksu.

 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IV Warunki udziału w postępowaniu:

 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

 

 1. Ofertę cenową podpisaną przez Wykonawcę – zał. nr 1

 2. Wykaz minimum 3 zrealizowanych publikacji wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto.

 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wybranego Oferenta w celu podpisania umowy.

 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści zapytania ofertowego, telefonicznie pod nr. 77 / 414-46-27 – Joanna Jabłońska.

 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dot. zapytania ofertowego Nr BIGS-II.042.9.2011

Załącznik nr 1

 

 

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

......................................................................................................................................................................

z siedzibą:.....................................................................................................................................................

 

składamy niniejszą ofertę na wykonanie usługi składu, łamania, korekty, druku oraz projektu graficznego wraz z dostawą publikacji,

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 07 czerwca 2011 r.

 

za cenę netto:...........................................zł,

 

plus podatek VAT ....................................zł

 

 

tj. cena brutto.............................................zł

 

(słownie:..........................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

miejscowość i data

.....................................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy