Logo Byczyny

Ogłoszenie konkursu grantowego

 

 

logo poprawne.jpeg

"Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie " jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Szanowni Państwo,
           

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości  oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna zaprasza spółdzielnie socjalne mające  siedzibę na terenie województw: opolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań dotyczących:
a) współpracy sektora publicznego i sektora społecznego oraz sektora biznesowego (budowa partnerstwa publiczno - społecznego lub publiczno - społeczno - prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowywanie wspólnych projektów o charakterze partnerskim);
b) rozwijania lub wprowadzania nowych rozwiązań, produktów lub usług służących wyłącznie realizacji zadań pożytku publicznego lub użyteczności publicznej lub/i społeczności lokalnej (np. wdrażanie narzędzi zarządzania; przygotowanie do obowiązkowej lustracji; propagowanie klauzul społecznych; realizacja usług na rzecz społeczności lokalnej).
                 Celem głównym konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego działającym spółdzielniom socjalnym w postaci bezzwrotnych grantów na realizację zadań, w tym na przeprowadzenie lustracji.
Projekty powinny dotyczyć zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowanych przez spółdzielnię socjalną w ramach działalności pożytku publicznego. Projekty nie mogą obejmować prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej w obszarach, o których mowa w w/w ustawie.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ''Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej'' do  dnia 11.10.2011r. do godz. 15:30 pod adres Biuro Projektu, Polanowice 33, 46-220 Byczyna. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Projektu. Zasady konkursu oraz wzory formularzy znajdują się w załącznikach na stronach internetowych:
www.stowarzyszenie.byczyna.pl  oraz www.byczyna.pl.

Z poważaniem
Ewelina Suda
Kierownik projektu

Do pobrania:

DOCXRegulamin wsparcia..docx (89,13KB)
DOCXZał. 1 Wzór wniosku..docx (67,16KB)
DOCXZał. 2 Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego..docx (59,38KB)
DOCXZał. 3 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publiczno- prywatnymi..docx (59,96KB)
DOCXZał. 4 Oświadczenie VAT..docx (59,64KB)
DOCXZał. 5 Wzór sprawozdania..docx (66,36KB)
DOCXZał. 6 Wzór umowy o dofinansowanie..docx (73,75KB)