Logo Byczyny

Ogłoszenie naboru na partnera projektu

Zarządzenie Nr 148A/2011

Burmistrza Byczyny

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego POKL nr 1/POKL/7.2.2/2011, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W związku ze składanym przez Gminę Byczyna wnioskiem - projektem pn.”Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” w ramach konkursu otwartego POKL nr 1/POKL/7.2.2/2011, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ogłaszam otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji ww. projektu.

§ 2. Wymagania wobec Partnera :
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS;
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków EFS;
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS;
- wyraża gotowość do uczestnictwa personelu w każdym etapie przygotowania i realizacji projektu w wymiarze czasu wskazanym przez Lidera – Gminę Byczyna.

§ 3. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać :
- dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktów);
- opis doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
- dane dotyczące obrotów Partnera za 2010 r.

§ 4. Przy wyborze partnera oceniane będą:
- zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

§ 5.1. Termin składania ofert – do 19.12.2011 r. do godz..15.30 / liczy się data i godzina wpływu oferty/.
2.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na Partnera w projekcie: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
3. Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem: Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

§ 6. Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:
- utworzenie filii biura projektu w Opolu, wraz z jego utrzymaniem przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu;
- zorganizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie marketingu, prawa, księgowości, zarządzania, promocji i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej;
- przeprowadzenie rekrutacji do projektu wśród osób ze wskazanej we wniosku grupy docelowej; - obsługa logistyczno-organizacyjna podejmowanych w trakcie realizacji projektu działań;
- organizacja forum ekonomii społecznej;
- przygotowanie publikacji podsumowującej.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Byczyna oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Grüner