Logo Byczyny

KONKURSY - OGŁOSZENIA

Ogłoszenie konkursu grantowego 2011


 

Dnia 08.09.2009 roku w Byczynie odbyło się posiedzenie
Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Ośrodku Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie.

Komisja miała do rozpatrzenia dwa wnioski dotyczące grantów na lustrację.

Wnioski przedłożyła

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO z Kędzierzyna –Koźla

Spółdzielnia Socjalna Usługowo –Handlowo -Produkcyjna w Byczynie

Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, kwoty wnioskowane zostały przyznane Spółdzielnią Socjalnym.

 

  

 

 

  WSPARCIE FINANSOWE 2009

    W ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej  dofinansowanie na realizację zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej  zostało rozdzielone pomiędzy Partnerów projektu.

Podział zadań merytorycznych programu.

 

Zadania Merytoryczne projektu

Wielkość środków finansowych z złotych

Partner- zadania

 

Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

1. Usługi doradcze:

 

 

-opracowania planów restrukturyzacji spółdzielni

1.500,00

SnRRPS Strzelce Opolskie

-doradztwo w procesach lustracyjnych

3.750,00

Urząd Miasta w Byczynie

2. Wsparcie finansowe:

 

 

-granty dla nowo utworzonych spółdzielni

18.750,00

SnRRPS Strzelce Opolskie

-granty dla restrukturyzowanych spółdzielni

15.000,00

SnRRPS Strzelce Opolskie

-granty na lustrację

( konkurs ogłoszony- termin składania wniosków do 30.08.2009)

7.500,00

Urząd Miasta w Byczynie

 

Kontakt: w sprawie wsparcia finansowego:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Budowlanych 6

47-100 Strzelce Opolskie

Zarząd: Paweł Pierz-Przewodniczący

Adrian Matuszczyk-Przewodniczący

 

TELEFON:

077 463 91 32

 

 

 


Konkursy 2008

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej z siedzibą w Polanowicach wspólnie z Partnerem projektu - Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej "BARKA" w Strzelcach Opolskich dnia 3 października br. ogłosił otwarty konkurs dla spółdzielni socjalnych z terenu województwa opolskiego o możliwość pozyskania:

1) grantu przez nowo utworzone spółdzielnie socjalne;

2) grantu na zorganizowanie kampanii promującej ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze gospodarki społecznej w formie spółdzielni socjalnej.

     Konkurs ma na celu:

- wsparcie nowo powstałych spółdzielni socjalnych poprzez możliwość pozyskania środków finansowych na zakup wyposażenia biurowego oraz narzędzi;

- promowanie idei spółdzielczości socjalnej jako możliwości zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz ukazanie sektora gospodarki społecznej jako alternatywnego miejsca zatrudnienia poprzez wybór najciekawszego projektu dot. zorganizowania kampanii promującej.

        W związku z brakiem wniosków konkursowych na zorganizowanie kampanii promującej ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze gospodarki społecznej w formie spółdzielni socjalnej termin składania wniosków zostaje przedłużony do dnia 14 listopada 2008 roku lub do wyczerpania środków.

Adresaci: Nowo utworzone spółdzielnie socjalne

Region z jakiego powinni pochodzić wnioskodawcy:

województwo opolskie
Dziedziny których dotyczy: Wsparcie działalności nowo powstałych spółdzielni socjalnych poprzez możliwość pozyskania środków finansowych na zakup wyposażenia i narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni i prowadzenia działalności przynoszącej zyski.
Typ (dotacja, kredyt, inne): grant
Warunki uzyskania pomocy:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Załączniki:

a) informacja dot. charakteru prowadzonej działalnosci - biznes plan

b) dokumenty potwierdzające stan prawny (wyciąg KRS, odpis statutu),

c) oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia finansowego od innego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej,

d) informacja o planowanym i faktycznym zatrudnieniu,

e) zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości ZUS/US.

Procedura ubiegania się:

Wnioski mogą byc składane osobiście, przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "BARKA" w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie.

Każdy wniosek powinien zostać dostarczony:

  • w wersji papierowej i elektronicznej,
  • parafowana każda strona wniosku przez osobę upoważnioną,
  • w zamkniętej i opisanej kopercie.

Na kopercie należy podać:

  • pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
  • hasło Konkurs OWSS - "Grant dla nowo utworzonych spółdzielni socjalnych".
Ostateczny termin składania wniosków: 2008-11-03 lub do wyczerpania środków
Maksymalna wnioskowana kwota: 13.000,00 zł
Ostateczny termin rozliczenia grantu: 2008-12-20
Pliki do pobrania:                         DOCwniosek grant.doc (68,00KB)                                     DOCsprawozdanie grant.doc (46,00KB)

 

Adresaci: spółdzielnie socjalne

Region z jakiego powinni pochodzić wnioskodawcy:

województwo opolskie
Dziedziny których dotyczy: Promowanie idei spółdzielczości socjalnej jako możliwości zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz ukazanie sektora gospodarki społecznej jako alternatywnego miejsca zatrudnienia na terenie województwa opolskiego.
Typ (dotacja, kredyt, inne): grant
Forma: dowolna
Adresaci kampanii promujacej: Pracownicy: Urzedów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Miast, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Organizacji Pozarządowych z województwa opolskiego.  
Maksymalna wnioskowana kwota: 26.000,00 zł
Warunki uzyskania pomocy:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Załączniki:

a) dokumenty potwierdzające stan prawny (wyciąg KRS, odpis statutu),

b) oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia finansowego od innego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w odniesieniu do tych samych wydatków,

c) zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości ZUS/US.

Procedura ubiegania się:

Wnioski mogą byc składane osobiście, przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "BARKA" w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie lub Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna.

Każdy wniosek powinien zostać dostarczony:

  • w wersji papierowej i elektronicznej,
  • parafowana każda strona wniosku przez osobę upoważnioną,
  • w zamkniętej i opisanej kopercie.

Na kopercie należy podać:

  • pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
  • hasło Konkurs OWSS - "Grant na zorganizowanie kampanii promującej ekonomie społeczną i zatrudnienie w sektorze gospodarki społecznej w formie spółdzielni socjalnej".
Ostateczny termin składania wniosków: 2008-11-03 lub do wyczerpania środków
Ostateczny termin rozliczenia grantu: 2008-12-20
Pliki do pobrania:      DOCwniosek grant - kampania.doc (49,50KB)                   DOCsprawozdanie grant - kampania.doc (47,50KB)

 PDFregulamin przyznawania grantów.PDF (2,00MB)

PDFzarządzenie zieniajace regulamin przyznawania grantów.PDF (431,12KB)