Logo Byczyny

Ogłoszenie drugiej edycji konkursu grantowego dla spółdzielni socjalnych

 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie
w partnerstwie z Gminą Byczyna
 
Biuro Projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna, tel. (77) 414 46 27, e-mail:

 

Spółdzielnie socjalne z woj.:
opolskiego, lubelskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego
 
  Ogłoszenie konkursu grantowego
 
          Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna zaprasza spółdzielnie socjalne mające siedzibę na terenie województw:opolskiego,lubelskiego,podkarpackiego,świętokrzyskiego,
zachodniopomorskiego
do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań dotyczących:
a) współpracy sektora publicznego i sektora społecznego oraz sektora biznesowego (budowa partnerstwa publiczno-społecznego lub publiczno- społeczno- prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowywanie wspólnych projektów o charakterze partnerskim);
b) rozwijania lub wprowadzania nowych rozwiązań, produktów lub usług służących wyłącznie realizacji zadań pożytku publicznego lub użyteczności publicznej lub/i społeczności lokalnej (np. wdrażanie narzędzi zarządzania; przygotowanie do obowiązkowej lustracji; propagowanie klauzul społecznych; realizacja usług na rzecz społeczności lokalnej).
Celem głównym konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego działającym spółdzielniom socjalnym w postaci bezzwrotnych grantów na realizację zadań, w tym na przeprowadzenie lustracji.
Projekty powinny dotyczyć zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowanych przez spółdzielnię socjalną w ramach działalności pożytku publicznego. Projekty nie mogą obejmować prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej w obszarach, o których mowa w w/w ustawie.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie, z napisem ‘’Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie-wniosek konkursowy’’ do  dnia 16.03.2012r. do godz. 15:30 pod adres Biuro Projektu, Polanowice 33, 46-220 Byczyna. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Projektu. Zasady konkursu oraz wzory formularzy znajdują się poniżej.                                                                                               
 
                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                                        Ewelina Suda

 


Projekt „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie”
jest współfinansowany ze środków Programu  Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 

DOCRegulamin wsparcia-luty 2012r..doc (178,50KB)

DOCXZał. 1 Wzór wniosku..docx (67,21KB)

DOCXZał. 2 Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego..docx (61,21KB)

DOCXZał. 3 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publiczno- prywatnymi..docx (61,80KB)

DOCXZał. 4 Oświadczenie VAT..docx (61,46KB)

DOCZał. 5 Wzór sprawozdania.doc (102,00KB)

DOCXZał. 6 Wzór umowy o dofinansowanie..docx (73,97KB)