Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 21.02.2012 r.

 

            W dniu 21.02.2012 r. ( wtorek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 
      1. Otwarcie sesji.
      2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.         
5. Interpelacje i zapytania radnych.
      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą: Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
           b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025.
           c) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
           d) planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
           e) planu pracy Komisji Rady na 2012 rok.
           f) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie.
           g) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach.
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.
 
                                                                                     Przewodniczący
 Rady Miejskiej
    w Byczynie
 
GrzegorzKapica
 
 
     Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.