Logo Byczyny

Projekt *Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna*

Projekt *Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna*

logotypy.jpeg

Nr projektu: WND-RPOP.04.04.00.16-005/09
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 29 stycznia 2010 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.04.04.00-16-005/09-00
Koszt projektu: 323.684,92 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: 275.132,18
Realizacja projektu: 2010 r.

Opis projektu:

Projekt „Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.4 „Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Pierwotna wartość projektu wynosiła 350.000,01 zł, z czego 15% to wkład własny gminy - 52.500,01 zł, a 85% kosztów kwalifikowanych, czyli kwota 297.500,00 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po realizacji poszczególnych zadań projektu koszty uległy zmniejszeniu.

Celem ogólnym projektu było zachowanie różnorodności biologicznej ptaków drapieżnych zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną gatunkową na Opolszczyźnie oraz chronienie ich za pomocą in situ poprzez odbudowanie łańcucha pokarmowego. Na szczycie tego łańcucha znajdują się poszczególne gatunki ptaków drapieżnych i dzięki dostarczeniu pokarmu w postaci zainktustowanych zajęcy, dzikich królików oraz kuropatw i bażantów zostanie on odbudowany.

Oprócz tego celem projektu było utworzenie remiz i alei śródpolnych dających schronienie ptactwu drapieżnemu, jak również niższym w hierarchii łańcucha pokarmowego drobnym ptakom (sikorkom, wróblom itp.) i stworzenie optymalnych warunków na bezpieczną migrację ptactwa poprzez oznakowanie punktów szczególnie niebezpiecznych (linie elektryczne).

Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie świadomości ornitologicznej mieszkańców gminy Byczyna oraz poszerzy ich możliwości dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, jak również wpłynęła na zwiększenie ruchu przyrodniczego gminy, powiatu i województwa oraz na kształtowanie czynników wpływających na poprawę atrakcyjności przyrodniczej regionu.

Projekt przewidywał zakup zwierzyny (po 400 szt. kuropatw, bażantów, królików i zajęcy) i drzew (21 tys. drzew i krzewów), zakup dodatkowego wyposażenia (budki lęgowe, sztuczne gniazda dla orła bielika i rybołowa), zabiegi agrotechniczne oraz leśne związane z projektem, a także jego promocję.

Projekt zrealizowano z pomocą Nadleśnictwa Kluczbork, kół łowieckich posiadających swoje okręgi łowieckie na terenie gminy Byczyna ( KŁ „Cyranka” z Kostowa,  KŁ „Knieja” z Jełowej, KŁ „Słonka” z Byczyny i KŁ „Ponowa” z Gorzowa Śląskiego) oraz Zakładu Energetycznego Rejon Kluczbork. Bardzo serdecznie dziękujemy partnerom za pomoc merytoryczną przy realizacji projektu.

Zdjęcia:

DRAPIEZNA BYCZYNA (1).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (2).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (3).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (4).jpeg

DRAPIEZNA BYCZYNA (6).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (7).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (8).jpeg

DRAPIEZNA BYCZYNA (10).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (11).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (12).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (13).jpeg

DRAPIEZNA BYCZYNA (14).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (15).jpegDRAPIEZNA BYCZYNA (16).jpeg