Logo Byczyny

Projekt *Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza*

 

Projekt *Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza*

logotypy.jpeg

Nr projektu: WND-RPOP.05.03.00.16-013/09
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 31 sierpnia 2009 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.00-16-013/09-00
Koszt projektu: 1.587.091,21 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: 604.972,24
Realizacja projektu: 2010 r.

Opis projektu:

Projekt „Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 „Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 1.587.091,21 zł, na co składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane. Około 15 % kosztów kwalifikowanych to wkład własny gminy Byczyna, a 85 % kosztów kwalifikowanych, czyli kwota 604.972,24 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach prac budowlanych przewidzianych projektem przebudowano wieżę byczyńskiego Ratusza i udostępniono ją jako punkt widokowy, zaadaptowano jeden ze strychów budynku na potrzeby Izby Tradycji oraz wykonano termomodernizację Ratusza (wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont instalacji centralnego ogrzewnia, wykonano remont instalacji elektrycznej).

Celem ogólnym realizacji projektu była poprawa stanu infrastruktury kulturowej na terenie gminy Byczyna oraz wzrost znaczenia kultury w regionie poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług kulturowych, prowadzący do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto projekt przewidywał podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy i zapewnienie funkcjonowania dobrze wyposażonego oraz spełniającego normy i standardy miejsca, w których znajdowałaby się Izba Tradycji. Wyposażenie Izby tradycji tworzą eksponaty związane z byczyńską historią zgromadzone z istniejącej na początku lat 90-tych Izby Tradycji Narodowej oraz z pamiątek przekazanych przez mieszkańców.

Realizacja projektu gwarantuje ułatwienie dostępu do atrakcji, obiektów turystycznych i kulturalnych, wydłużenie sezonu turystycznego, zapewnienie całorocznych atrakcji i możliwości kształtowania świadomości kulturowej osób, korzystających z dóbr stworzonych w ramach projektu. W godzinach funkcjonowania Izby Tradycji możliwa jest edukacja historyczna dzieci i młodzieży szkolnej oraz uczestnictwo w zajęciach patriotyzmu lokalnego.

Ponadto Izba Tradycji jest idealnym miejscem do organizowania Europejskich Dni Dziedzictwa i wszelkiego rodzaju wystaw związanych z życiem Gminy Byczyna. Izba tradycji wyposażona jest w zestaw multimedialny oraz stół konferencyjny umożliwiające prowadzenie atrakcyjnych zajęć i spotkań dla mieszkańców i turystów gminy Byczyna.

W ramach projektu przeprowadzono akcję promocyjną związaną ze zbieraniem starych widokówek i zdjęć Gminy Byczyna, które wykorzystano do opracowania wystaw o Gminie.

 

Zdjęcia:

PRZED

byczyna izba 1a przed.jpegbyczyna izba 2a przed.jpegbyczyna izba 3a przed.jpegbyczyna izba 4a przed.jpeg

PO

byczyna izba 1b po.jpegbyczyna izba 2b po.jpegbyczyna izba 3b po.jpegbyczyna izba 4b po.jpeg

PRZED

byczyna izba 5a przed.jpegbyczyna izba 6a przed.jpegbyczyna izba 7a przed.jpeg

PO

byczyna izba 5b po.jpegbyczyna izba 6b po.jpegbyczyna izba 7b po.jpeg

 ZDJĘCIA POZOSTAŁE

byczyna izb 2.jpegbyczyna izb 3.jpegbyczyna izb 4.jpegbyczyna izb 5.jpeg

byczyna izb 6.jpegbyczyna izb 7.jpegbyczyna izb 8.jpegbyczyna izb 9.jpeg

byczyna izb 10.jpegbyczyna izb 12.jpegbyczyna izb 13.jpegbyczyna izb 14.jpeg

byczyna izb 15.jpegbyczyna izb 16.jpeg

http://www.youtube.com/watch?v=LjPCPdxyHSE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania i wykorzystania izby tradycji w swoich projektach i przedsięwzięciach. Izba tradycji jest udostępniana nieodpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W tej sprawie prosimy o kontakt na adres email: opp@byczyna.pl lub wp@byczyna.pl lub pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 30.