Logo Byczyny

Pilotażowy Program Leader+

        Gmina Byczyna wraz z gminami partnerskimi, tj. Rudnikami, Praszką, Gorzowem Śląskim i Radłowem realizuje projekt pn. „Program odnowy terenów wiejskich Gmin Źródła Rzeki Prosny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania Pilotażowego Programu LEADER+.

           W ramach I etapu projektu z inicjatywy środowisk lokalnych dokonano analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i na tej podstawie opracowano „Zintegrowaną Strategię Rozwoju LGD Górna Prosna”, powołano Fundację „Górna Prosna”.
 
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” posiada osobowość prawną i utworzona została przez przedstawicieli miejscowych podmiotów, należących do trzech różnych sektorów: publicznego, społecznego i ekonomicznego. Partnerzy publiczni, tj. gmina Byczyna, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki współpracują ze sobą od dawna, obecnie jako Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny, zawiązany w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na swoim obszarze. Związek był również inicjatorem działań realizowanych w ramach Schematu I. Także współpraca partnerów publicznych i społecznych przebiega skutecznie, szczególnie w ramach „Odnowy wsi”.
 
Ciałem decyzyjnym odpowiedzialnym za realizację strategii i zarządzanie projektem jest Zarząd Fundacji, który składa się z 10 osób, w tym z Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu. Zarząd Fundacji składa się z 60% członków wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, działającymi na obszarze, dla którego opracowano ZSROW, przy czym w składzie Zarządu zachowany jest zrównoważony udział płci – 50% kobiet i 50% mężczyzn.
 
Tytuł projektu: „Górna Prosna rozwój turystyki i promocja"
Wnioskodawca: Fundacja Górnej Prosny (Gm. Byczyna, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki)
Nr projektu: L02/109/2006
Koszty projektu: 733 125,00
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 733 125,00
Realizacja projektu: 2006 – 2008 r.

Realizacja projektu (etapy, ramy czasowe, działania):
Etap II, realizacja: 19.06.2006 r. - 14.08.2007 r., działania:

 • Szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu,

 • Nauka języka angielskiego,

 • Wsparcie doradcze,

 • Seminarium na temat wykorzystania nowych technologii w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich,

 • Udział w targach gospodarczych lokalnych producentów,

 • Międzynarodowe zawody drwali,

 • Majówka Stryjecka,

 • Festiwal tańca disco,

 • Dni Gorzowa Śląskiego,

 • Przegląd Piosenki Religijnej,

 • Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych,

 • Rewia Orkiestr Dętych,

 • Analiza historyczna LGD Górna Prosna,

 • Inwentaryzacja i waloryzacja historyczna zabytków i obiektów,

 • Udokumentowanie wszystkich tradycyjnych obrzędów, legend i podań,

 • Opisanie zabytkowych eksponatów przeznaczonych dla izb regionalnych i muzeów,

 • Seminarium „Hodowla ras miejscowych i gatunków chronionych”,

 • Opracowanie logotypu,

 • Strona internetowa,

 • Promocja Górnej Prosny w mediach,

 • Upominki reklamowe,

 • Ulotki,

 • Wyjazd studyjny - LGD „Krzemienny Krąg”.

Etap III, realizacja: 19.06.2006 r. - 14.01.2008 r., działania:

 • Szkolenia z zakresu tradycyjnych branż i rzemiosł,

 • Nauka języka angielskiego,

 • Wsparcie doradcze,

 • Spotkania Jazzowe Południowej Polski,

 • Koncert kolęd,

 • Święto plonów,

 • Dożynki,

 • Podstawy prawne tworzenia gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych,

 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Górnej Prosny,

 • Seminarium naukowe „Amonity z Faustianki”,

 • Konferencja „Przygotowanie produktu lokalnego do funkcjonowania na rynku”,

 • Promocja Górnej Prosny w mediach,

 • Film promocyjny,

 • Upominki reklamowe,

 • Ulotki,

 • Wyjazd studyjny - LGD Bieszczadzka Fundacja dla Środowiska.

Etap IV (końcowy), realizacja: 19.06.2006 r. - 14.05.2008 r., działania:

 • Wsparcie doradcze,

 • Wymiana doświadczeń z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii,

 • Koncepcja poprowadzenia szlaków turystycznych,

 • Dokumentacja techniczna szlaków turystycznych,

 • Koncepcja zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Prosny z dopływami,

 • Analiza możliwości lokalizacji punktów informacji turystycznej łącznie z planem ich zagospodarowania,

 • Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania zbiorników wodnych oraz dokumentacja techniczna wybranych z koncepcji elementów zagospodarowania,

 • Przewodnik turystyczny obszaru Górnej Prosny,

 • Mapa turystyczna wraz z wersją elektroniczną,

 • Folder,

 • Promocja Górnej Prosny w mediach,

 • Wyjazd studyjny- LGD „Wokół Łysej Góry”.

Więcej o projekcie i o działalności Fundacji „Górna Prosna”: http://www.gornaprosna.pl/